Nieuws

Terugblik kennissessie Procesparticipatie en financiële participatie

Participatie en draagvlak zijn essentieel voor de energietransitie en de uitvoerbaarheid van het Klimaatakkoord. Energiecoöperaties hebben hier al veel ervaring mee en spelen een belangrijke rol. De Noord-Hollandse Energieregio organiseerde op 25 maart 2021 een uitgebreide kennissessie hierover.

Samen werken aan draagvlak en deelname

Zeker in stedelijke gebieden is de ruimte beperkt. Dat betekent dat het inpassen van bijvoorbeeld een zonneweide of windmolen een uitdaging is en de omgeving zorgvuldig moet worden betrokken. Daarnaast hebben we in het Klimaatakkoord afgesproken dat we streven naar tenminste 50% van de opwek installaties in lokaal eigendom.

Tijdens een uitgebreide online sessie op 25 maart jl. werd hier uitgebreid op ingegaan en uitgelegd hoe procesparticipatie en financiële participatie kan worden vormgegeven. Deze kennissessie is in zijn geheel te bekijken op de website van de Noord-Hollandse Energieregio.

Meer weten over het organiseren van proces- en financiële participatie bij een project om schone energie op te wekken? Neem contact op met Kennemer Energie.

Zonnepanelen op KDC Rozemarijn, juli 2019

Advies Rijksadviseur: leg eerst grote daken vol met zonnepanelen

Niet alleen tijdens de participatiebijeenkomsten rondom de zoekgebieden voor de RES in Noord-Holland komt steeds meer weerstand tegen windmolens en zonnevelden. Onlangs gaf ook Wouter Veldhuis – Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving – aan dat er veel meer zonnepanelen op grote daken moeten komen. Op dit moment worden landelijk slechts 10% van de grote daken hiervoor benut.

Impact leefomgeving

Ook hoogleraar energietransitie Jan Rotmans pleit voor zonnepanelen op grote daken. De impact op de leefomgeving van zonnestroom installaties op bijvoorbeeld weilanden en water is enorm, dat terwijl er volgens Rotmans in Nederland zo’n 2,5 miljard vierkante meter aan ‘hard’ oppervlak is. Als de helft daarvan zou worden ingezet voor de opwek van hernieuwbare energie worden de klimaatdoelstellingen gehaald.

Knelpunten oplossen

Ook Kennemer Energie pleit ervoor om in en rondom Haarlem vol in te zetten op grote daken. Probleem is wel dat veel grote daken – met name die op bedrijfsterreinen – op dit moment niet sterk genoeg zijn voor het dragen van zonnepanelen, al komen ook hier steeds meer oplossingen voor. Daarnaast is het voor sommige typen gebouwen financieel niet erg interessant om zonnepanelen te plaatsen. Aanpassingen in wet- en regelgeving, een fonds om deze daken te verstevigen of het verlagen van de OZB-belasting op deze panden zou het plaatsen van zonnepanelen een stuk aantrekkelijker kunnen maken.

Meer weten over de mogelijkheden van zonnepanelen op uw grote dak? Neem contact op met Kennemer Energie.

 

100.000 leden van energiecoöperaties

In de Lokale Energie Monitor over 2020 wordt geconstateerd dat het aantal leden van energiecoöperaties sterk is toegenomen in 2020 tot bijna 100.000, terwijl het aantal energiecoöperaties ongeveer lijkt te blijven hangen rond 623. 

Lokale Energie Monitor 2020

Dit is een gezamenlijke uitgave van HIER en RVO en is uitgevoerd door Annemarieke Schwencke. Deze monitor verschijnt jaarlijks en verzamelt gegevens over alle lokale energieinitiatieven in Nederland. Deze initiatieven werken aan het opwekken van zon op daken, in weides en op water, van windenergie op land, van warmte en ze werken aan besparing van het gebruik van energie (stroom en warmte).

In deze regio

Van de totaal 814 collectieve zonprojecten in het gehele land (op dak, in weides en op water) zijn er in IJmond en Zuid-Kennemerland inmiddels negen collectieve zonnestroomdaken gerealiseerd door zes regionale energiecoöperaties. Daar worden in 2021 nog zeker vier collectieve zonnestroomdaken aan toegevoegd door Kennemer Energie voor drie van deze regionale energiecoöperaties.

Op het overzicht van de collectieve zon- en windprojecten over 2020 is te zien dat in deze regio de meeste collectieve zonneprojecten momenteel zonne-energie opwekken. Wel blijkt dat deze projecten in verhouding kleiner zijn dan bijvoorbeeld de zonprojecten in Friesland, omdat daar ook grote collectieve zonneweides zijn gerealiseerd.

Lokale opwek schone energie in 2020

Ook uw dak beschikbaar stellen aan buurtgenoten?

Als u (mede)eigenaar bent van een gebouw en u wilt dat een lokale energiecoöperatie de daken benut voor het opwekken van zonne-energie en dat ook zelf bekostigt en organiseert op een verantwoorde manier, bekijk wat Kennemer Energie voor u kan betekenen en neem contact op.

 

Bouw tweede zonnestroomdak Energiek Velsen binnenkort van start

Kennemer Energie begint binnenkort met de bouw van het tweede zonnestroomdak voor Energiek Velsen. Het zonnestroom dak wordt in samenwerking met Coöperatie Kennemer Kracht gerealiseerd en komt op het dak van VvE Residentie Huis Ten Bilt, hoek Hoofdstraat / Huis ten Biltstraat in het centrum van Santpoort-Noord.

De realisatie van het zonnestroomdak is in een stroomversnelling gekomen nadat Kennemer Energie van de Belastingdienst akkoord kreeg op een speciaal ontwikkelde huurovereenkomst waarmee het dak ter beschikking kan worden gesteld aan een energiecoöperatie.

Voor VvE-leden en omwonenden

Op het dak kunnen in totaal zo’n 180 zonnepanelen geplaatst worden. Zowel leden van de VvE als omwonenden uit de de postcodegebieden 1971, 1972, 1974, 1981, 1985, 1991, 2025, 2026, 2051, 2061, 2071 en 2082 kunnen meedoen door te investeren in zonnestroomdelen. Na oplevering van de installatie begin 2021 zal Coöperatie Kennemer Kracht de installatie beheren en ook de administratie regelen.

Geïnteresseerd? Inschrijven kan via de website van Kennemer Kracht.

VvE

Collectief zonnestroomdak VvE vereenvoudigd dankzij huurovereenkomst

Goed nieuws voor VvE’s die (een deel van) hun dak ter beschikking willen stellen aan de omgeving voor opwek van zonnestroom. Kennemer Energie heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over hoe dit op de juiste manier met een huurovereenkomst kan worden geregeld.

Samen opwekken

Steeds meer VvE’s wekken met ondersteuning van Kennemer Energie op hun dak voor eigen gebruik zonne-energie op. Wanneer dit in samenwerking met een energiecoöperatie wordt gedaan, wordt al het dakoppervlak benut, kunnen omwonenden ook meedoen en profiteert iedereen van het schaalvoordeel.

Recht van opstal knelpunt

Tot voor kort was het ter beschikking stellen van een dak van een VvE voor collectieve opwek eigenlijk alleen mogelijk wanneer hiervoor een recht van opstal werd gevestigd bij de notaris. Dat is niet alleen kostbaar maar is binnen een VvE organisatorisch ook lastig te organiseren. Dus is het voor een aantal VvE’s de reden geweest om hun plannen voor het realiseren van zo’n zonnestroomdak uit te stellen.

De Belastingdienst die een beschikking moet verlenen voor aanspraak op de huidige Postcoderoosregeling, stelt een recht van opstal als voorwaarde om daarmee te kunnen aantonen dat de omwonenden die investeren in zo’n zonnestroomdak, daadwerkelijk eigenaar zijn van de panelen en daarmee recht krijgen op een korting op de energiebelasting.

Overleg Belastingdienst

De afgelopen maanden heeft Kennemer Energie uitgebreid overleg gehad met de Belastingdienst. Dit heeft tot een model huurovereenkomst geleid die door VvE’s en soms ook andere gebouweigenaren kan worden gebruikt bij het ter beschikking stellen van hun dak aan een energiecoöperatie. Daarmee is een Recht van Opstal dus niet altijd meer een harde voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de ondersteuning vanuit de PCR(S) regeling. 

Neem voor meer informatie contact op met Kennemer Energie.

Medeoprichter Kennemer Energie trekt zich terug

Penningmeester Guus Jansen die mede aan de basis heeft gestaan van de oprichting van Stichting Kennemer Energie in 2016 heeft onlangs aangekondigd zijn bestuursfunctie per 1 oktober aanstaande neer te leggen. Zijn werkzaamheden voor Kennemer Energie worden door de overige bestuursleden voortgezet waarbij op termijn een nieuwe penningmeester wordt aangetrokken.

Zijn rol als grondlegger en bestuurslid

Per 1 oktober 2020 gaat Kennemer Energie verder zonder grondlegger Guus Jansen. Jansen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het plan om in Haarlem tot en met 2030 ca. 100.000 zonnepanelen voor collectieve opwek op grote daken te plaatsen. Hij was medeverantwoordelijk voor het opstellen van de bijbehorende maatschappelijke business case en de lange termijn strategie van de stichting.

Daarnaast zorgde hij voor de inrichting van verschillende werkprocessen, de begrotingen en jaarrapportages en onderhield hij de contacten met partners als Stichting DOEN. Jansen heeft in 2017 ook Coöperatie Kennemer Energie/ Kennemer Kracht mede-opgericht en tijdens de opstartfase gedurende zes maanden als interim penningmeester de coöperatie ondersteund.

Besturen van Stichting Kennemer Energie en Coöperatie Kennemer Energie
De besturen Stichting Kennemer Energie en Coöperatie Kennemer Energie 2018

Woorden van dank

Scheidend penningmeester Guus Jansen: “Ik dank mijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en kijk daar met plezier op terug. Ik blijf mij inzetten voor het versnellen van de energietransitie in Nederland en met deze stap krijg ik meer ruimte voor andere lopende activiteiten en nieuwe initiatieven.”

Voorzitter Art den Boer: “Als bestuur gaan wij de kritische en scherpe blik en de gedrevenheid voor het energietransitie vraagstuk van Guus missen. Guus heeft zijn grondige analyses en kennis van de energiemarkt herhaaldelijk ingezet om de belangen van de coöperatieve sector aan te kaarten bij o.a. Economische Zaken en Klimaat (EZK), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Energie Samen en om de financieringsregelingen voor de realisatie van hernieuwbare opwek zoals SDE+ en PCR te verbeteren. Daarmee heeft hij niet alleen in de regio Kennemerland, maar ook landelijk een substantiële bijdrage geleverd aan het versnellen van de transitie naar duurzame lokale opwek van energie.”

En verder

Ondank zijn terugtreding als penningmeester, blijft Guus Jansen op afstand betrokken bij Kennemer Energie. De door hem opgerichte Energy Transition Group (ETG) levert en onderhoudt verschillende tools die door Kennemer Energie gebruikt worden bij het maken van proposities voor hernieuwbare energieprojecten. Daarnaast is het goed mogelijk dat de expertise van Guus Jansen wordt ingevlogen voor specifieke projecten.

Het bestuur van Kennemer Energie dankt Guus Jansen voor al zijn waardevolle bijdragen en gaat – samen met de Raad van Toezicht – op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Jaarverslag Kennemer Energie 2019

Onlangs publiceerde Stichting Kennemer Energie zijn derde jaarverslag. Dit jaarverslag is bedoeld voor alle partijen waarmee SKE samenwerkt om de energietransitie gezamenlijk vorm te geven. Het jaarverslag geeft bovendien een analyse van het opwekpotentieel in Kennemerland en de uitdagingen om daadwerkelijk invulling te geven aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Opschaling en versnelling van de energietransitie is voor SKE al vanaf de start in 2016 een speerpunt. Het belang daarvan wordt steeds breder gedragen, maar er is nog een lange weg te gaan.

In dit jaarverslag deelt SKE graag haar ervaringen en inzichten in de maatschappelijke context, trends en uitdagingen. Tevens wordt in dit jaarverslag inhoudelijke en financiële verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht en Stichting DOEN.

Potentieel en barrières

De ontwikkeling van grote zonnestroomdaken loopt minder hard dan in het bedrijfsplan van SKE van 2016/2017 was voorzien. Het bestuur heeft daarom in 2019 de doelstellingen, werkwijze en het verdienmodel kritisch tegen het licht gehouden.

In dit jaarverslag worden de uitkomsten van deze exercitie besproken. De uitdagingen die SKE ondervindt hangen, in de visie van het bestuur, nauw samen met die van de energietransitie in de bebouwde omgeving in zijn geheel.

Het potentieel van de uitrol van grote zonnestroomdaken in de regio Kennemerland en IJmond is in kaart gebracht, evenals de barrières die genomen moeten worden om de ambities van gemeenten, provincie en centrale overheid voor de lokale opwek van hernieuwbare elektriciteit in 2030 te realiseren.

Ontwikkelingen

Het goede nieuws is dat SKE in de tweede helft van 2019 succesvol heeft ingezet op het realiseren van meer SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) projecten voor commercieel vastgoed. Of deze ontwikkeling doorgezet kan worden in de komende jaren is evenwel onzeker en sterk afhankelijk van het overheidsbeleid.

SKE constateert dat het rendement op de investeringsvoorstellen voor gebouweigenaren en energiecoöperaties zo laag dreigt te worden dat deze financieel niet meer aantrekkelijk zijn.De PCR (postcoderoos), SDE+ en saldering regelingen gaan de komende jaren op de schop. Dat creëert een aanzienlijke onzekerheid over de beschikbaarheid en de hoogte van de stimulering.

 

“Kennemer Energie constateert dat het rendement op de investeringsvoorstellen voor gebouweigenaren en energiecoöperaties zo laag dreigt te worden dat deze financieel niet meer aantrekkelijk zijn.”

 

Daarnaast zijn de mogelijkheden om een deel van de investeringen op basis van projectgebonden financiering te realiseren op dit moment beperkt voor projecten op de schaal van dakgebonden zonnestroominstallaties (met een investering royaal beneden de grens van €3,0 miljoen die commerciële banken aanhouden voor projectgebonden financiering).

Voor dit laatste is in de Provincie Noord-Holland (anders dan in een aantal andere provincies) nog geen fonds ingericht. Door deze uitdagingen expliciet te maken en onder de aandacht te brengen hoopt SKE een bijdrage te leveren aan de invulling van de randvoorwaarden voor een succesvolle regionale energietransitie.

 

  Download hier Jaarverslag Stichting Kennemer Energie 2019

 

Salderingsregeling vanaf 2023 minder gunstig

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen afgebouwd. Vanaf dat moment worden zonnepanelen ieder jaar iets minder interessant. Wie toch maximaal wil profiteren kan het beste nu zonnepanelen aanschaffen of meedoen aan een collectief zonnestroomdak.

Salderingsregeling verandert

Als eigenaar van zonnepanelen profiteert u van de salderingsregeling. Dat houdt u dat u de zelf opgewekte elektriciteit die u overdag aan het net levert, u op een ander moment weer mag afnemen. Levering en afname wordt als het ware tegen elkaar weggestreept.

Onlangs werd bekend dat de salderingsregeling vanaf 2023 langzaam wordt afgebouwd. Voor de stroom die u dan overdag opwekt en niet gebruikt, krijgt u dan ieder jaar steeds minder. Op die manier wil de overheid stimuleren dat opgewekte stroom zoveel mogelijk direct wordt gebruikt.

Wat gebeurt er na 2023?

Wanneer uw dak geschikt is voor zonnepanelen is het interessant om nu zonnepanelen aan te schaffen. U profiteert dan nog 2 jaar van 100 procent salderen waardoor u uw zonnepanelen waarschijnlijk een stuk sneller terugverdient dan wanneer u deze na 2023 aanschaft.

Wanneer u meedoet aan een collectief zonnestroomdak maakt u gebruik van de PCR- of Postcoderoosregeling. Hierbij wordt niet gesaldeerd maar gebruik gemaakt van een korting op de energiebelasting. Hierdoor blijft deze regeling ook na 2023 interessant.

Corona impact op ontwikkeling zonnestroomdaken

De NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) en EnergieSamen hebben een aantal zaken op een rij gezet over de gevolgen van COVID-19 voor nieuwe zonnestroomprojecten en voor de  energiecoöperaties.

NVDE: impact, kansen en oproep

De NVDE heeft een inventarisatie gepubliceerd van de gevolgen van de maatregelen rondom COVID-19 op de ontwikkeling van zonnestroomdaken in Nederland. Enerzijds signaleert de NVDE op korte termijn een afname van het aantal  nieuwe zonnestroomprojecten, anderzijds zijn er juist nu ook kansen en oplossingen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. 

Negatieve impact

  • Economische recessie, waardoor bedrijven hun geld reserveren voor de directe bedrijfsvoering en het overeind blijven van hun bedrijven en niet investeren in het opwekken van schone energie. 
  • Overheidsprocessen komen vrijwel stil te liggen, met als gevolg onder meer vertraging in vergunningverlening en ontwikkeling van de Regionale Energie Strategieën (RES).

Kansen en oplossingen

  • Aangekondigd Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van BZK en I&W
  • Participatie van omwonenden is en blijft belangrijk. NVDE-leden pakken de uitdaging op om dit online én laagdrempelig te helpen organiseren.

Oproep van de NVDE

  • Regio’s en gemeenten kunnen zorgen dat vergunningen geen vertraging oplopen, en dat ook het werk aan de Regionale Energiestrategieën (RES) en warmtevisies doorgaat.
  • De energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds kan helpen om op korte termijn de vraag aan te jagen.
  • De BTW op arbeid tijdelijk verlagen, terug naar 6%. Dit maakt arbeidsintensieve dienstverlening goedkoper, zoals het plaatsen en installeren van de zonnestroominstallaties.
  • Zachte directe leningen, bijvoorbeeld via Invest-NL, kunnen helpen om scale-ups te ondersteunen.
  • De realisatietermijn voor afgegeven subsidiebeschikkingen (zoals bij de SDE+) zou langer moeten worden gemaakt voor projectontwikkelaars die nu buiten hun schuld vertraging oplopen.
  • En mocht Nederland richting een lockdown gaan, dan moeten ook essentiële onderdelen van de duurzame energievoorziening op de lijst met vitale processen staan, zoals warmtelevering en snellaadstations.

Kennemer Energie voegt hieraan graag toe de oproep aan alle overheden,  met name lokale en regionale overheden om hun vastgoed juist nu ter beschikking te stellen aan lokale energiecoöperaties voor het opwekken van zonnestroom. Dit kan niet alleen de lokale werkgelegenheid stimuleren, maar ook de vast lasten van de inwoners en bedrijven naar beneden brengen en tevens de klimaatdoelen naderbij brengen ondanks de economische recessie.

EnergieSamen en de ALV van energiecoöperaties

EnergieSamen heeft een aantal juridische en praktische zaken op een rij gezet voor energiecoöperaties die de komende tijd een Algemene Ledenvergadering (ALV) willen organiseren.

Enerzijds is EnergieSamen een noodwet aan het voorbereiden samen met partners  die het mogelijk maken toch besluiten te nemen terwijl er geen fysieke bijeenkomst mogelijk is. Anderzijds zijn er soms juridische en technische oplossingen mogelijk om toch tot een vorm van besluitvorming te komen met de leden. Dit hangt sterk af van e statuten van de energiecoöperatie. Voor details en, indien gewenst, advies, bezoek de website van EnergieSamen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over en van de NVDE en wat zij voor u kunnen betekenen, bezoek de website van de NVDE.

Voor meer informatie over de gevolgen van de corona crisis voor energiecoöperaties, bezoek de website van EnergieSamen.

Als u gebouweigenaar bent en uw gebouw beschikbaar wilt stellen aan omwonenden, bedrijven en de mogelijkhedi wilt hebben om daarin ook voor een deel te participere, neem contact met ons op.

 

Beeld: Illustration 178797517 © Sloka Poojary - Dreamstime.com

 

 

© Copyright 2021 Kennemer Energie