Nieuws

Coöperatie Kennemer Energie verandert naam in Kennemer Kracht

Koepelcoöperatie Kennemer Energie gaat met ingang van januari 2020 verder onder de naam Kennemer Kracht. De rol van deze coöperatie wordt hiermee duidelijker.

Achtergrond Coöperatie Kennemer Kracht

De coöperatie is eind 2017 opgericht met als voornaamste doel om collectieve zonnestroomdaken te beheren. Inmiddels zijn er in Haarlem diverse zonnestroominstallaties gerealiseerd waarin buurtbewoners kunnen participeren. Ook voor 2020 staat er uitbreiding van het aantal zonnestroomdaken in Kennemerland op de planning.

De coöperatie is ontstaan vanuit Stichting Kennemer Energie, een maatschappelijk projectburo dat samen met gebouweigenaren, ondernemers, lokale initiatiefnemers en gemeenten grote zonnestroominstallaties realiseert. Na oplevering neemt een energiecoöperatie, zoals de Coöperatie Kennemer Kracht, de collectieve zonnestroomdaken in beheer. Deelnemers worden lid van de coöperatie en zijn daardoor mede-eigenaar van de PV-installaties.

Voorzitter Kennemer Kracht Erna Hollander

“We merkten dat zowel deelnemers als gemeenten en andere partners niet meer duidelijk hadden wat Kennemer Energie precies is: een stichting of een coöperatie?”, aldus Erna Hollander, voorzitter van de Coöperatie Kennemer Kracht. “Daar komt bij dat de stichting en de coöperatie beide een eigen bestuur hebben en onafhankelijk van elkaar werken. Soms was het onduidelijk voor partijen wie men bij Kennemer Energie met welke vraag moest benaderen. De oplossing die wij hiervoor zagen is het nemen van een nieuwe naam voor de coöperatie. Dat is Kennemer Kracht geworden. Overigens hebben onze leden in de naamkeuze meebeslist. We zien dit als een positieve stap: we laten nu het onderscheid en de samenwerking duidelijker zien en vergroten de slagkracht van zowel Kennemer Energie als Kennemer Kracht.”

Voorzitter Kennemer Energie Art den Boer

Art den Boer, voorzitter van de Stichting Kennemer Energie, vult aan: “Wij blijven uiteraard met Kennemer Kracht samenwerken en willen veel meer duurzame energieprojecten met elkaar opzetten, zodat  inwoners en organisaties in de regio gezamenlijk schone energie kunnen opwekken”.

Meer informatie

Dit betekent ook dat alle leden en andere relaties van voorheen Coöperatie Kennemer Energie, nu met hun vragen terecht kunnen op de website van Kennemer Kracht kennemerkracht.nl.

Voor meer informatie over de rol van Stichting Kennemer Energie, neem contact met ons op!

Hoe gaat de opvolger van de Postcoderoosregeling worden?

Op dit moment is Energie Samen in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over de uitwerking van de nieuwe postcoderegeling (PCR). De regeling zorgt ervoor dat deelnemers aan een collectief hernieuwbaar energieproject in hun eigen of aangrenzende postcodegebied vrijgesteld zijn van energiebelasting over het deel van de schone energie die ze zelf opwekken.

De nieuwe regeling moet de huidige en complexe PCR-regeling vervangen door een veel eenvoudigere subsidieregeling. Er is nog niets besloten maar de verwachting is dat de nieuwe regeling de volgende hoofdlijnen bevat:

  • subsidie op basis van prestatie/productie (kWh) van hernieuwbare stroom
  • voor dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling
  • subsidie uit te keren aan coöperatie of VvE
  • subsidiebeschikking voor een looptijd van 8 tot 15 jaar
  • afhandeling van subsidie-aanvragen op basis van volgorde van binnenkomst (loting bij binnenkomst op dezelfde dag)
  • uitvoering/beheer door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat zijn de gevolgen voor bestaande en nieuwe PCR projecten?

Coöperaties die de komende tijd met een project beginnen, krijgen een beschikking voor 15 jaar. Zo is dat binnen de PCR geregeld. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling.

Meer weten? Lees hier het oorspronkelijke artikel.

Lokale Energie Monitor 2019 toont groei aan

Uit de Lokale Energie Monitor 2019 blijkt dat op lokaal niveau een groeiend aantal mensen lokaal actief is met het opwekken van schone energie en -warmte en het beperken van energiegebruik. De Lokale Energie Monitor 2019 werd samengesteld onder leiding van Annemarieke Schwencke en werd gepresenteerd tijdens het jaarlijkse HIER opgewekt evenement in november 2019.

Landelijke trends

‘De ambities zijn hoog: het streven is dat 50% van alle nieuwe wind- en zonneparken in eigendom van de lokale omgeving komt.’ (zie ook het Klimaatakkoord)  Dit betekent dat enerzijds particulieren, bedrijven en andere organisaties zoveel mogelijk schone energie en warmte op en aan eigen gebouwen en terreinen zullen moeten opwekken. Anderzijds betekent dit dat veel collectieven gezamenlijk lokaal schone energie en warmte zullen moeten opwekken om tot deze gewenste 50% schone energie en warmte in lokaal eigendom te komen.

Het aantal energiecoöperaties is ook in 2019 weer toegenomen tot 582 stuks, waarvan er in 2019 bijna 100 nieuwe zijn opgericht. Deze  energiecoöperaties hebben naar schatting ca. 85.000 leden. Er zijn al 649 collectieve zonprojecten gerealiseerd waarvan 94% op daken en dus 6% als zonneweides of op water.

Ook is er een trend waarneembaar van een toename van het aantal ontwikkelfondsen. Deze ontwikkelfondsen worden veelal gevuld met geld dat vrijkomt dankzij de lokale opwek van schone energie. De intentie is dat deze fondsen worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van de lokale samenleving. 

De derde grote trend is het aantal lokale initiatieven dat gezamenlijk op duurzame wijze warmte wil opwekken. Er zijn momenteel 37 initiatieven in  het land; Thermo Bello in Culemborg is al operationeel en Traais Energie Collectief in Terheijden is momenteel een collectief warmtenet aan het bouwen.

Lokale en regionale ontwikkelingen

In Haarlem zijn in 2019 negen collectieve zonnestroomdaken actief, waarvan er acht met behulp van de postcoderoosregeling tot stand zijn gekomen en een met behulp van SDE+ subsidie. Het totale vermogen van deze negen collectieve zonnestroomdaken in Haarlem is 1.169 kWp.

In de regio Kennemerland wekt verder een zonnestroomdak in Beverwijk zonne-energie op met een vermogen van 88 kWp; in Heemstede wekken 6 zonnestroomdaken zonne-energie op met een totaal vermogen van 254 kWp. 

Opmerkelijk is dat in de regio Kennemerland geen enkele collectieve windmolen schone energie opwekt, terwijl die ambities wel degelijk bij de regionale energiecoöperaties aanwezig zijn.

Tot slot, is er een lokale coöperatie actief met de warmte-transitie in deze regio, namelijk Spaargas. Deze bereidt een warmtenet voor in de Haarlemse wijk Ramplaan.

Meer informatie gewenst?

Voor meer informatie over de lokale en regionale ontwikkelingen van de energietransitie, de obstakels en oplossingen, raadpleeg de Lokale Energie Monitor 2019 online.

Wilt u uw dak ter beschikking stellen aan een lokale energiecoöperatie in de regio Kennemerland, neem contact op met Kennemer Energie via de contactpagina op deze website.

 

 

 

Schooldakrevolutie en Kennemer Energie voor verduurzaming scholen

Voor het opwekken van duurzame energie bundelen de Stichting Schooldakrevolutie, de gemeente Haarlem en Stichting Kennemer Energie  in 2020 hun krachten zodat scholen in de regio sneller kunnen verduurzamen.

Partners vullen elkaar aan

De verschillende partners vullen elkaar mooi aan om scholen te helpen stappen te zetten bij de energietransitie.

Voor schoolbesturen is het belangrijk dat hun pand(en) de komende jaren verduurzaamd worden. Opwekken met zonnepanelen – voor eigen gebruik of met de buurt – is daarvoor een geschikt middel, zeker als leerlingen hierdoor ook iets opsteken over hoe je met schone energie aan de slag kunt. Voorwaarde voor succes is wel dat de kosten laag blijven en scholen volledig ontzorgd worden.

De Schooldakrevolutie richt zich op bewustwording over verduurzaming  en besluitvorming bij schoolbesturen en scholen. En in het geval een school financiering nodig heeft voor energiebesparende maatregelen en/of energieopwek maatregelen zoals een zonnestroominstallatie, dan kan de Schooldakrevolutie begeleiden in de aanvraag van de Scholen Energiebespaarlening. Ook biedt de Schooldakrevolutie leerkrachten van groepen 5 tot en met 8 ondersteuning via een Educatieportaal met workshops en andere activiteiten gericht op schone energie.

Kennemer Energie kan scholen in de regio Kennemerland ontzorgen door het gehele haalbaarheidsonderzoek voor een zonnestroominstallatie, inclusief de risico analyse, constructie onderzoek, offertes van leveranciers e.d., uit te voeren en vervolgens de zonnestroominstallatie te realiseren en werkend op te leveren. Dit heeft Kennemer Energie onder meer ook gedaan met het Nova College in Haarlem.

Interessant is dat Stichting DOEN zowel de Schooldakrevolutie als Kennemer Energie steunt voor hun maatschappelijke impact op het gebied van duurzame energie.

De gemeente Haarlem ondersteunt deze samenwerking door haar medewerking te verlenen waar mogelijk, en staat positief tegenover scholen die graag door willen pakken met het opwekken van zonne-energie op hun panden.

Verwachtingen en doel klimaatneutraal in 2030

De verwachting is dat dankzij deze bundeling van krachten in 2020 een eerste concrete nieuwe zonnestroominstallatie wordt gerealiseerd op een pand dat gebruikt wordt door een onderwijsinstelling in Haarlem. Daarna kan in verhoogd tempo met andere schoolgebouwen aan de slag worden gegaan. Zo kan deze samenwerking de doelen van Haarlem om in 2030 klimaatneutraal te zijn, dichterbij brengen.

Ook zonnestroom opwekken op uw onderwijspand?

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden van het opwekken van zonnestroom op uw schoolgebouw, neem contact op via info@kennemerenergie.nl of bel op telefoonnummer 023 844 57 27.

Als u meer informatie wilt over alle energiebesparingsmogelijkheden, de mogelijkheden voor het opwekken van zonnestroom met het schoolgebouw, de mogelijke educatieve ondersteuning hierbij en de financieringsondersteuning hierbij, kijk op de website van de Stichting Schooldakrevolutie of neem contact op met Machiel Groot per mail machiel.groot@schooldakrevolutie.nl of bel hem op telefoonnummer +31 6 2249 2045.

Jur Botter Wethouder Gemeente Haarlem

Kennemer Energie vraagt wethouder om meer daken voor collectieve opwek

Kennemer Energie heeft op 11 juli jl. wethouder Jur Botter van de gemeente Haarlem opgeroepen zomer 2019 tien grote daken van vastgoed van de gemeente beschikbaar te stellen aan lokale energiecoöperaties voor het collectief opwekken van zonnestroom.

Kennemer Energie constateert namelijk dat de aanwas van hernieuwbare energieprojecten waarin de lokale omgeving (burgers en bedrijven) kan participeren, vrijwel stil is komen te liggen. 

Doelstellingen worden niet gehaald

De samen met de gemeente geformuleerde doelstelling van 100.000 zonnepanelen in (collectieve) zonnestroomdaken in 2030 dreigt met de huidige aanpak niet te worden behaald. Dat terwijl in het Klimaatakkoord wordt aangedrongen op streven naar 50% eigendom van de te realiseren hernieuwbare energieproductie in lokale handen. Bovendien is het voor het slagen van de warmtetransitie in onze stad essentieel is dat al het dakoppervlak zo optimaal mogelijk wordt benut. 

Raad erkent het belang van lokale participatie

Met het aannemen van de motie ‘Urgentie op de Agenda door Urgenda’ op 4 juli jl. en het daarin genoemde 40 Puntenplan van Urgenda  (met name maatregel 20, die betrekking heeft op zonnepanelen op overheidsgebouwen) erkent de Raad ook het belang van participatie door burgers bij het opwekken van hernieuwbare energie. En overigens is het zelf opwekken van schone energie voor veel burgers vaak een eerste stap naar duurzamer wonen en doen. 

Oproep voor gemeentelijke grote daken

Namens de duurzame initiatieven en energiecoöperaties in Haarlem heeft Kennemer Energie daarom er bij de Wethouder op aangedrongen dat de gemeente Haarlem – net als de gemeente Amsterdam – zoveel mogelijk daken van publiek vastgoed ter beschikking stelt voor het collectief opwekken van hernieuwbare energie door burgers en bedrijven die dat niet op eigen dak kunnen doen. 

De Wethouder zou een eerste stap kunnen maken door – in navolging van de twee gebouwen die 3 jaar geleden beschikbaar zijn gesteld aan Haarlemse energiecoöperaties – nog deze zomer tien grote gemeentelijke daken voor nieuwe coöperatieve projecten aan te bieden.

Wil je meer informatie over deze oproep, neem contact op met Kennemer Energie

 

Beslisboom voor gebouweigenaren

Slimme beslisboom voor gebouweigenaren

Er lijken steeds meer mogelijkheden te ontstaan om het dak van grote gebouwen te benutten voor het opwekken van zonnestroom. Voor gebouweigenaren kan dat verwarrend zijn.
Kennemer Energie heeft een eenvoudige en handige beslisboom ontwikkeld om gebouweigenaren inzicht te geven in met name de financiële en organisatorische mogelijkheden voor u als vastgoedeigenaar.

Neem contact op met Kennemer Energie om uw wensen en mogelijkheden nader te bespreken. 

Plaatje bij Jaarveslag SKE 2018

Jaarverslag Stichting Kennemer Energie 2018: euros en ontwikkelingen

In het Jaarverslag van Stichting Kennemer Energie (SKE) 2018 kun je alle informatie over de jaarrekening van SKE, inclusief haar financiering vinden. Deze informatie is gecontroleerd door een accountant.
Bovendien kun je hierin lezen over de veranderingen in de organisatie in 2018, de ontwikkelingen en uitdagingen in de markt en de oplossingen die SKE ontwikkelt.

Wij nodigen je uit bij vragen over dit jaarverslag, contact met ons op te nemen via e-mail.

Klimaatakkoord: 70% in 2030

Het kabinet heeft het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Hoofdlijn voor zonne-energie is dat 70 procent van de elektriciteit in 2030 opgewekt moet worden middels zonnepanelen en windmolens.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft eind juni 2019 het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Uitgangspunt van het kabinet is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Nederland stoot daarbij volgens Wiebes in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990.

Lees het hele artikel HIER.

 

Nieuw zonnestroomdak van Autobedrijf Stormvogels in IJmuiden

Nieuw zonnestroomdak van Autobedrijf Stormvogels in IJmuiden door samenwerking tussen Energiek Velsen en Kennemer Energie. Foto genomen na ondertekening op vrijdag 17 mei 2019 van samenwerkingsovereenkomst tussen gebouweigenaar en Coöperatie Kennemer Kracht / voorheen Coöperatie Kennemer Energie. Binnenkort meer details op onze site!

Op de foto v.l.n.r.: Joost Kok en Martijn Mewe van Energiek Velsen en Leo de Kok van Kennemer Energie.

© Copyright 2018 Kennemer Energie