Veelgestelde vragen voor gebouweigenaren

  • Mogelijk heeft het plaatsen van zonnepanelen een positief effect op het energielabel van uw pand en daarmee op de waarde van uw pand.
  • Indien zelf investeren in een installatie met zonnepanelen niet rendabel is voor u als gebouweigenaar, b.v. omdat het bedrijf grootverbruiker is en u niet zelf wilt of kunt investeren, kan er toch duurzame energie worden opgewekt op het gehele dak en/of kunt u voor een geringere investering deelnemen aan de installatie voor eigen gebruik.
  • Het imago van u als eigenaar verbetert omdat u laat zien dat u hernieuwbare energie belangrijk vindt. De gemeente Haarlem is een van de belangrijkste partners van Kennemer Energie. Bovendien wordt de betrokkenheid van buurtbewoners bij uw bedrijf of de organisatie verhoogd door deelname aan de coöperatie.
 • Leden van coöperaties komen in aanmerking voor vrijstelling van de energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een energie productie-installatie en die in een zogenoemde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. Deze vrijstelling wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Leden hebben met deze regeling lagere energiekosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.
  Als gebouweigenaar met een kleinverbruikersaansluiting kunt u ook deelnemen aan deze vorm van opwekken van zonnestroom.
  • Jazeker, een vergoeding voor het beschikbaar stellen van een dak is  mogelijk vanuit de business case. Kennemer Energie vindt het bovendien niet meer dan ‘fair’ dat zowel de deelnemers (die investeren) als de gebouweigenaar (die de lokatie levert) meedelen in de financiële voordelen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van meerdere factoren en wordt uiteindelijk per project bepaald.
  • Daarnaast is het voor u als gebouweigenaar eventueel mogelijk om de zonnestroominstallatie na verloop van tijd over te nemen (kooprecht). Hiermee kan invulling worden gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf of organisatie en wordt tegelijkertijd de waarde van het object verhoogd. Daarnaast kan de zelf opgewekte energie vanaf dat moment ook voor eigen gebruik worden aangewend.
 • Als eigenaar stelt u uw dak ter beschikking voor een postcoderoos project voor een langere periode met de coöperatie, 25 jaar is de gangbare termijn. En 16 jaar behoort ook tot de mogelijkheden. Deze termijn is noodzakelijk om een redelijke opbrengst van de investering te garanderen. Kortere termijnen geven onvoldoende zekerheid dat de investering van de leden van de coöperatie zich terugbetaalt.
 • Het eerste wat onderzocht moet worden is of uw dak de extra belasting van een installatie van zonnepanelen aan kan. Indien beschikbaar maken we hiervoor gebruik van dakconstructieberekeningen van uw bedrijf/VvE/organisatie, zodat we deze kunnen laten beoordelen door een erkende constructeur. Zo niet, dan laten we in overleg met u een onderzoek naar de dakbelasting uitvoeren door een erkende constructeur.
 • In beginsel is een bliksembeveiliging voor een zonnestroominstallatie niet vereist. Wel is het vereist dat de installatie wordt geaard.
  • De zonnestroominstallatie krijgt in beginsel een eigen aansluiting op het openbare elektriciteitsnetwerk met een eigen EAN-code. Hiervoor worden afspraken gemaakt met Liander, de lokale netbeheerder. De coöperatie is verantwoordelijk voor alle bijbehorende kosten. Zie de infographic die Liander heeft gemaakt over deze zogeheten LDE-aansluiting.
  • De installatie zal met een elektriciteitskabel verbonden worden met het openbare elektriciteitsnetwerk. Deze kabel wordt in overleg met de eigenaar van buiten naar binnen doorgevoerd. De zonnepanelen worden aangesloten op een of meer omvormers, die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzetten in wisselstroom van het elektriciteitsnetwerk. De omvormers hoeven niet binnen te hangen, liever niet zelfs. Dit heeft een aantal voordelen: het onderhoud wordt eenvoudiger en u als gebouweigenaar hebt zo minder last van eventueel gezoem. Bovendien: bij een grote installatie moeten de omvormers niet in de buurt van de meterkast komen maar juist in de buurt van het trafohuisje / compact station.
  • Het is niet te voorkomen dat er overlast optreedt tijdens het installeren van de zonnestroom installatie. Denk daarbij aan zaken als mogelijk een korte onderbreking van de energie, verkeer, werkzaamheden aan het dak en dergelijke. In overleg met u als gebouweigenaar en de gebruiker (indien van toepassing) worden hierover afspraken gemaakt, zodat de overlast zoveel mogelijk kan worden beperkt.
 • Met een grootverbruikaansluiting kunt u niet deelnemen aan een collectief zonnestroomdak, helaas. Wel kunt u overwegen met de vergoeding voor het ter beschikking stellen van uw dak, naast de collectieve zonnestroominstallatie een eigen zonnestroominstallatie aan te leggen met SDE+ subsidie. Zo kunt u de schaalvoordelen benutten bij de gezamenlijke inkoop van de twee zonnestroominstallaties.
 • Na gezamenlijke goedkeuring van de haalbaarheidsanalyse wordt een korte intentieverklaring tussen de coöperatie en u als gebouweigenaar gesloten. Vervolgens wordt de definitieve samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst vormt een bijlage bij de Akte Recht van Opstal of bij een huurovereenkomst. Met een recht van opstal of huurovereenkomst kunt u als eigenaar het pand verkopen zonder de verantwoordelijkheid voor de installatie. Die verantwoordelijkheid blijft onder alle omstandigheden bij de coöperatie als eigenaar van de zonnestroominstallatie. Tegelijkertijd beschermt de coöperatie daarmee haar investering, omdat ze daarmee voorkomt dat bij verkoop van het gebouw een toekomstig gebouweigenaar de installatie om niet kan opeisen, of kan besluiten de gebruiksovereenkomst te beëindigen.
  • In het Programma van Eisen nemen we op dat we uitsluitend gebruik maken van professionele leveranciers, die verzekerd moeten zijn voor schade tijdens het installeren en alleen met geteste panelen werken.
  • In geval van een collectief zonnestroomdak maken de coöperatie en u als gebouweigenaar afspraken (op te nemen in de definitieve overeenkomst) over het keuren van zowel zonnestroominstallatie als dak na oplevering ten behoeve van garanties en dergelijke.
 • De keuze voor een energieleverancier is alleen van belang voor u als gebouweigenaar in de situatie dat uzelf gaat deelnemen aan het postcoderoos project. De coöperatie is daarbij afhankelijk van energieleveranciers die willen meewerken met de postcoderoos regeling. Het actuele overzicht van energieleveranciers die postcoderoos projecten ondersteunen is te vinden op de website van HIERopgewekt. De ontwikkelingen op deze markt gaan momenteel echter snel, meerdere energieleveranciers overwegen aanbod. De coöperatie sluit voor de gewenste periode een basiscontract af met een energieleverancier, dit kan 1-3-5 jaar zijn, met 3 jaar als meest gangbaar. De coöperatie houdt zicht op interessante concurrerende aanbiedingen.
  • De energiecoöperatie is juridische en economisch eigenaar van de gehele zonnestroominstallatie en is dus aansprakelijk voor de door haar installatie opgelopen schade.
  • Onderhoud aan het dak zal in samenspraak gaan met de coöperatie. De coöperatie stelt u als eigenaar van het gebouw in staat – op vooraf afgesproken tijden – onderhoud te plegen aan uw dak, conform het meer jaren onderhoudsplan (MJOP). Hiervoor draagt de coöperatie de kosten van de verplaatsing van de zonnepanelen.
  • De coöperatie zal de zonnepanelen en de bijbehorende installatie voor eigen kosten en rekening plaatsen en onderhouden. U als eigenaar van het gebouw stelt de coöperatie – indien nodig – in staat onderhoud te plegen aan de installatie.
  • De coöperatie sluit een verzekering af voor de zonnepanelen installatie. Dit dekt de volgende zaken: diefstal en vandalisme, schade aan het dak, productieverlies. Advies is daarnaast om de zonnestroominstallatie te melden bij de opstalverzekering van het gebouw.
  • Daarnaast sluit de coöperatie een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af, zodat situaties gedekt zijn waarin een zonnepaneel van het dak waait en op een werknemer terecht komt, of de installatie in brand vliegt waardoor het bedrijfspand afbrandt. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om ook een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten.
  • Indien u als eigenaar van de locatie besluit het pand te slopen, zult u een alternatieve geschikte locatie moeten aanbieden ten behoeve van de zonnepanelen van de coöperatie. Hierover zullen in de overeenkomst nadere afspraken gemaakt worden.
  • Bij verkoop van het onroerend goed, rust hier een recht van opstal op voor een vastgestelde periode of een huurovereenkomst voor een vastgestelde overeenkomst.
  • De coöperatie en u als gebouweigenaar treden in overleg wat er met de installatie gebeurt wanneer deze is afgeschreven of na afloop van de overeengekomen periode. De coöperatie neemt hiervoor een voorziening op in de business case.
 • In deze hand-out voor VvE’s staan de belangrijkste zaken op een rij voor Verengingen van Eigenaren als die overwegen om hun gezamenlijke dak of daken ter beschikking te stellen aan leden van de VvE en eventueel aan buurtgenoten ten behoeve van het opwekken van zonnestroom. 

© Copyright 2018 Kennemer Energie