Veelgestelde vragen voor gebouweigenaren

Algemene vragen van gebouweigenaren

  • Mogelijk heeft het plaatsen van zonnepanelen een positief effect op het energielabel van uw pand en daarmee op de waarde van uw pand. Kijk op de website van RVO voor uitgebreide informatie over het energielabel van uw vastgoed.
  • Indien zelf investeren in een installatie met zonnepanelen niet rendabel is voor u als gebouweigenaar, b.v. omdat het bedrijf grootverbruiker is en u niet zelf wilt of kunt investeren, kan er toch duurzame energie worden opgewekt op het gehele dak en/of kunt u voor een geringere investering deelnemen aan de installatie voor eigen gebruik.
  • Het imago van u als eigenaar verbetert omdat u laat zien dat u hernieuwbare energie belangrijk vindt. De gemeente Haarlem is een van de belangrijkste partners van Kennemer Energie. Bovendien wordt de betrokkenheid van buurtbewoners bij uw bedrijf of de organisatie verhoogd door deelname aan collectieve opwek van zonnestroom.
 • Voor het berekenen van de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt kan worden op uw dak zijn een aantal factoren van belang:

  • Is het een plat dak of een schuin dak of een puntdak?
  • Als het een schuin dak is of een puntdak, naar welke windrichting is dat schuine dak gericht?
  • Als het een schuin dak is, hoe schuin is dat dan in graden?
  • Hoe groot is het oppervlak van het dak of van het schuine dak dat naar het zuiden gericht is?
  • Zijn er lichtkoepels, lichtstraten, installaties, schoorstenen e.d. op uw dak?
  • Staan er obstakels (bijvoorbeeld bomen, een toren, een gebouw) ten zuiden van uw dak die hoger zijn dan uw dak en dus mogelijk schaduw kunnen veroorzaken?
  • Zijn er juridische beperkingen zoals in geval van een monument, beschermd stadsgezicht, een VvE e.d.?

  Aan de hand van deze informatie kunt u voor een eerste verkenning naar de Zonatlas.nl om te zien of die organisatie uw dak geschikt vindt voor het opwekken van zonne-energie en hoeveel zonnestroom die organisatie inschat dat er opgewekt zou kunnen worden op uw dak.
  Uiteraard weet u dan nog niet of de constructie van uw pand een zonnestroominstallatie kan dragen, Dat zal nader uitgezocht moeten worden door een constructeur.

  De informatie van de zonatlas geeft een grove indicatie van de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt zou kunnen worden op uw dak per jaar. Als u hierover meer duidelijkheid wilt hebben of als de uitkomsten u aanleiding geven om een zonnestroom installatie op uw dak nader te onderzoeken, neem dan contact op met het team van Kennemer Energie.

  Kennemer Energie kan ook meedenken in de verschillende vormen van financiering van een zonnestroominstallatie op uw dak. Voor een eerste verkenning van de financieringsopties, raadpleeg de Beslisboom.

 • Technisch gezien kan een zonnestroominstallatie gedurende minimaal 25 jaar en vaak 30 jaar lang zonnestroom opwekken. De investering heeft de eigenaar van de installatie (dus u of de energiecoöperatie) naar verwachting na maximaal 10 jaar terugverdiend.
 • Het eerste dat onderzocht moet worden is of uw dak de extra belasting van een installatie van zonnepanelen aan kan. Indien beschikbaar maken we hiervoor gebruik van dakconstructieberekeningen van uw bedrijf/VvE/organisatie, zodat we deze kunnen laten beoordelen door een erkende constructeur. Zo niet, dan laten we in overleg met u een onderzoek naar de dakbelasting uitvoeren door een erkende constructeur.
 • In beginsel is een bliksembeveiliging voor een zonnestroominstallatie niet vereist. Wel is het vereist dat de installatie wordt geaard.

 • Dit hangt van een aantal factoren af:

  • Wilt u zonnestroom opwekken voor eigen gebruik? Zo ja, dan kan de PV-installatie ‘achter de meter’ aangesloten worden op uw bestaande aansluiting, mits de aansluiting op het electriciteitsnetwerk daarvoor voldoende capaciteit heeft. In dat geval zal er dus een kabel vanaf de PV-installatie naar uw bestaande aansluiting aangelegd moeten worden.
  • Zal een energiecoöperatie de eigenaar worden van de PV installatie? Zo ja, dan zal in beginsel deze installatie een eigen meter krijgen. En afhankelijk van de omvang van de PV-installatie en de reeds aanwezige netwerkaansluiting in uw pand zal bepaald worden of er aan aparte aansluiting nodig is of dat een MLOEA-aansluiting voldoet. De MLOEA-aansluiting biedt voor alle partijen de meeste financiële voordelen.
   Als de PV-installatie een eigen aansliuting met een eigen EAN-code krijgt, dan zullen alle kabels, omvormers en meters e.d. zoveel mogelijk aan de buitenkant van uw pand blijven.
  • De omvormers worden bij voorkeur ook buiten of op het dak geplaatst. Dit gaat altijd in overleg met u als gebouweigenaar en, indien van toepassing, met de gebruiker van het pand.
  • Het is niet te voorkomen dat er overlast optreedt tijdens het installeren van de zonnestroom installatie. Denk daarbij aan zaken als mogelijk een korte onderbreking van de energie, verkeer, werkzaamheden aan het dak en dergelijke. In overleg met u als gebouweigenaar en de gebruiker (indien van toepassing) worden hierover afspraken gemaakt, zodat de overlast zoveel mogelijk kan worden beperkt.

  • In het Programma van Eisen nemen we op dat we uitsluitend gebruik maken van professionele leveranciers, die verzekerd moeten zijn voor schade tijdens het installeren en alleen met geteste en gekeurde panelen werken.
  • In geval van een collectief zonnestroomdak maken de coöperatie en u als gebouweigenaar afspraken (op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst) over het keuren van zowel zonnestroominstallatie als dak na oplevering ten behoeve van garanties en dergelijke.

Vragen over het ter beschikking stellen van mijn dak aan omwonenden

 • Wanneer u uw dak ter beschikking stelt, dan betekent het dat u met een energiecoöperatie een overeenkomst aangaat. De energiecoöperatie wordt eigenaar van de PV-installatie en verzorgt de financiering met behulp van de zogeheten SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) of de leden verzorgen de financiering anderszins door middel van crowdfunding. Voor de verschillende opties, raadpleeg de Beslisboom of neem contact op met Kennemer Energie.

 • De SCE is een exploitatiesubsidie. Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen met de SCE gedurende de looptijd van een energieproject subsidie per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.

  Aan een SCE-project kunnen alleen mensen en bedrijven uit de postcoderoos. Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). De leden van een coöperatie of VvE die gezamenlijk eigenaar zijn van een opwek-installatie moeten wonen binnen dit postcoderoosgebied.

  Met de speciale Postcoderoos viewer is het mogelijk om te bepalen wat de beste locatie is voor een SCE-project is te zien wie er wel of niet aan mee kunnen doen.

  • Jazeker, een vergoeding voor het beschikbaar stellen van uw dak is  mogelijk vanuit de business case. Kennemer Energie vindt het bovendien niet meer dan ‘fair’ dat zowel de deelnemers (die investeren) als de gebouweigenaar (die de lokatie levert) meedelen in de financiële voordelen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van meerdere factoren en wordt uiteindelijk per project bepaald.
  • Daarnaast is het voor u als gebouweigenaar eventueel mogelijk om de zonnestroominstallatie na verloop van tijd over te nemen (kooprecht). Hiermee kan invulling worden gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf of organisatie en wordt tegelijkertijd de waarde van het object verhoogd. Daarnaast kan de zelf opgewekte energie vanaf dat moment ook voor eigen gebruik worden aangewend.
 • Ja, met de nieuwe SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) is het ook mogelijk om een met een grootverbruikersaansluiting een collectief zonnestroomdak te realiseren.

  • De zonnestroominstallatie krijgt in beginsel een eigen aansluiting op het openbare elektriciteitsnetwerk met een eigen EAN-code. Hiervoor worden afspraken gemaakt met Liander, de lokale netbeheerder. De coöperatie is verantwoordelijk voor alle bijbehorende kosten. Zie de infographic die Liander heeft gemaakt over deze zogeheten LDE-aansluiting.
  • De installatie zal met een eigen elektriciteitskabel verbonden worden met het openbare elektriciteitsnetwerk. Deze kabel wordt, indien nodig, in overleg met de eigenaar van buiten naar binnen doorgevoerd. De zonnepanelen worden aangesloten op een of meer omvormers, die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzetten in wisselstroom van het elektriciteitsnetwerk. De omvormers hoeven niet binnen te hangen, liever niet zelfs. Dit heeft een aantal voordelen: het onderhoud wordt eenvoudiger en u als gebouweigenaar hebt zo minder last van eventueel gezoem. Bovendien: bij een grote installatie moeten de omvormers niet in de buurt van de meterkast komen maar juist in de buurt van het trafohuisje / compact station.
  • Als er reeds een grootverbruikeraansluiting actief is in het gebouw, kan het aantrekkelijker zijn om een MLOEA-aansluiting aan te leggen. De MLOEA-aansluiting kan dan voor de gebouweigenaar extra financiële voordelen opleveren.
  • Het is niet te voorkomen dat er overlast optreedt tijdens het installeren van de zonnestroom installatie. Denk daarbij aan zaken als mogelijk een korte onderbreking van de energie, verkeer, werkzaamheden aan het dak en dergelijke. In overleg met u als gebouweigenaar en de gebruiker (indien van toepassing) worden hierover afspraken gemaakt, zodat de overlast zoveel mogelijk kan worden beperkt.
 • Als eigenaar stelt u uw dak ter beschikking voor een collectief zonnestroomdak voor een langere periode, 25 jaar is hiervoor de gangbare termijn. En 16 jaar behoort ook tot de mogelijkheden. Deze termijn is noodzakelijk om een redelijke opbrengst van de investering te garanderen. Kortere termijnen geven onvoldoende zekerheid dat de investering van de leden van de coöperatie zich terugbetaalt.

 • Na gezamenlijke goedkeuring van de haalbaarheidsanalyse wordt een korte intentieverklaring tussen de energiecoöperatie en u als gebouweigenaar gesloten. Vervolgens wordt de definitieve samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst vormt een bijlage bij de Akte Recht van Opstal of bij een huurovereenkomst. Met een recht van opstal of huurovereenkomst kunt u als eigenaar het pand verkopen zonder de verantwoordelijkheid voor de installatie. Die verantwoordelijkheid blijft onder alle omstandigheden bij de coöperatie als eigenaar van de zonnestroominstallatie. Tegelijkertijd beschermt de coöperatie daarmee haar investering, omdat ze daarmee voorkomt dat bij verkoop van het gebouw een toekomstig gebouweigenaar de installatie om niet kan opeisen, of kan besluiten de gebruiksovereenkomst te beëindigen.

  • In het Programma van Eisen nemen we op dat we uitsluitend gebruik maken van professionele leveranciers, die verzekerd moeten zijn voor schade tijdens het installeren en alleen met geteste panelen werken.
  • In geval van een collectief zonnestroomdak maken de coöperatie en u als gebouweigenaar afspraken (op te nemen in de definitieve overeenkomst) over het keuren van zowel zonnestroominstallatie als dak na oplevering ten behoeve van garanties en dergelijke.
 • De keuze voor een energieleverancier is bij een project dat wordt gerealiseerd met de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) voor deelnemers niet langer belangrijk. Dit was bij de Postcoderoosregeling wel het geval. Wanneer er teruggeleverd wordt aan het net, dient de coöperatie of VvE wel afspraken te maken over de hoogte van de terugleververgoeding.

  • De energiecoöperatie is juridische en economisch eigenaar van de gehele zonnestroominstallatie en is dus aansprakelijk voor de door haar installatie opgelopen schade.
  • Onderhoud aan het dak zal in samenspraak gaan met de coöperatie. De coöperatie stelt u als eigenaar van het gebouw in staat – op vooraf afgesproken tijden – onderhoud te plegen aan uw dak, conform het meer jaren onderhoudsplan (MJOP). Hiervoor draagt de coöperatie de kosten van de verplaatsing van de zonnepanelen.
  • De coöperatie zal de zonnepanelen en de bijbehorende installatie voor eigen kosten en rekening plaatsen en onderhouden. U als eigenaar van het gebouw stelt de coöperatie – indien nodig – in staat onderhoud te plegen aan de installatie.
  • De coöperatie sluit een verzekering af voor de zonnepanelen installatie. Dit dekt de volgende zaken: diefstal en vandalisme, schade aan het dak, productieverlies. Advies is daarnaast om de zonnestroominstallatie te melden bij de opstalverzekering van het gebouw.
  • Bovendien sluit de coöperatie een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af, zodat situaties gedekt zijn waarin een zonnepaneel van het dak waait en op een werknemer terecht komt, of de installatie in brand vliegt waardoor het bedrijfspand afbrandt. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om ook een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten.

  • Indien u als eigenaar van de locatie besluit het pand te slopen, zult u een alternatieve geschikte locatie moeten aanbieden ten behoeve van de zonnepanelen van de coöperatie. Hierover zullen in de overeenkomst nadere afspraken gemaakt worden.
  • Bij verkoop van het onroerend goed, rust hier een recht van opstal op voor een vastgestelde periode of een huurovereenkomst voor een vastgestelde periode.
  • De coöperatie en u als gebouweigenaar treden in overleg wat er met de installatie gebeurt wanneer deze is afgeschreven of na afloop van de overeengekomen periode. De coöperatie neemt hiervoor een voorziening op in de business case.

Specifieke vragen van Verenigingen van Eigenaren

 • In deze hand-out voor VvE’s staan de belangrijkste zaken op een rij voor Verengingen van Eigenaren als die overwegen om hun gezamenlijke dak of daken ter beschikking te stellen aan leden van de VvE en eventueel aan buurtgenoten ten behoeve van het opwekken van zonnestroom. 

Meer weten over de mogelijkheden van energie opwekken op uw grote dak?
Neem vrijblijvend contact met ons op.Bel of kom langs

Maak een persoonlijke afspraak of neem telefonisch contact met ons op.

 

Kennemer Energie
Gonnetstraat 26
2011 KA  Haarlem
023 844 57 27
06 17 144 908

info@kennemerenergie.nl 

Mail ons

Mail ons op via het onderstaande formulier en we bellen u zo snel mogelijk.

 

  © Copyright 2021 Kennemer Energie