Zonneprojecten

Zonnepanelen op zwakkere daken steeds vaker mogelijk

Ook voor gebouwen met een lichtere constructie komen nu enigszins betaalbare oplossingen beschikbaar die het mogelijk maken een zonnestroominstallatie te plaatsen op daken die wat minder stevig zijn. Bij Hilco Hilarius in Haarlem heeft de firma Zon&Co onder projectleiding van Kennemer Energie een dergelijke lichtere oplossing succesvol toegepast.

De situatie

De eigenaren van het bedrijfspand van Hilco Hilarius in de Waarderpolder in Haarlem hadden heel graag het gehele platte dak van hun bedrijfspand volgelegd met zonnepanelen, waarbij een deel zonnestroom zou opwekken voor eigen gebruik en een deel van de ruimte beschikbaar zou worden gesteld voor het opwekken van zonnestroom door omwonenden.

De constructeur van Pieters Bouwtechniek moest helaas constateren dat het pand en met name het dak daarvoor niet geschikt was. Hij adviseerde om alleen een specifiek deel van het dak te benutten tot een maximum van 15 kg per m2. 

De oplossing

Uiteindelijk kwam de firma Zon&Co met een geschikte oplossing van Jual Solar.  De zonnepanelen worden hierbij in oost/west richting opgesteld en hun frame wordt met dakankers door de dakbedekking heen aan de dakconstructie vastgemaakt. Totaal levert dit een extra dakbelasting op van maximaal 14 kg per m2. Uiteraard wordt hierbij garantie afgegeven voor het waterdicht houden van het dak.

 

Het resultaat

Dankzij deze lichte oplossing zijn er toch nog 130 zonnepanelen geplaatst en kan Hilco Hilarius hiermee vrijwel geheel in haar eigen stroombehoefte voorzien.

Wilt u meer weten over lichtere oplossingen?

Als u een gebouw bezit en u wilt zonnestroom opwekken terwijl u vermoedt dat de draagkracht van het gebouw of het dak beperkt is, neem contact op met Kennemer Energie. We zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

 

 

Jual Solar oplossing voor zwakke daken

Beleid koppeling zonnestroomdaken aan regionale coöperaties

Stichting Kennemer Energie ondersteunt graag alle energiecoöperaties en -initiatieven in de regio Haarlem, Zuid-Kennemerland en IJmond bij het realiseren van hun ambities met collectieve zonnestroomdaken. De vraag rijst soms hoe de koppeling tussen een gebouweigenaar en een energiecoöperatie in de regio tot stand komt. Hiervoor heeft SKE een helder beleid geformuleerd.

Drie scenario’s

Boven alles staat natuurlijk dat de wensen van de gebouweigenaar ten behoeve van de samenwerking een centrale rol spelen. 

 1. Wanneer een energiecoöperatie zelf al contact heeft gelegd met een gebouweigenaar, dan bepaalt dat uiteraard de koppeling en daarmee de toekomstige samenwerking. Voorbeeldproject is de Zijlpoort met een koppeling tussen energiecoöperatie Spaarnezaam en de gebouweigenaar de gemeente Haarlem.
 2. Wanneer een energie-initiatief (niet georganiseerd in een energiecoöperatie) zelf al contact heeft gelegd met een gebouw-eigenaar, dan vormt dat de basis voor de koppeling. De mensen in dit initiatief kunnen vervolgens hetzij zelf een energiecoöperatie oprichten hetzij de steun zoeken bij een bestaande energiecoöperatie. Voorbeeldproject is KDC Rozemarijn, een koppeling tussen Het Spaarnecollectief dat steun heeft gezocht en gevonden bij energiecoöperatie Kennemer Kracht en de gebouweigenaar de Raphaëlstichting.
 3. Wanneer er nog geen contacten tussen een energiecoöperatie of energie-initiatief enerzijds en een gebouweigenaar anderzijds zijn. Dus Kennemer Energie heeft een gebouweigenaar bereid gevonden om zijn dak beschikbaar te stellen voor het opwekken van zonnestroom door leden van een lokale energiecoöperatie, maar er is nog geen energiecoöperatie of -initiatief hierbij in beeld, dan worden de volgende stappen doorlopen om tot een goede koppeling te komen:
  1. De voorkeuren van de gebouweigenaar zijn leidend.
  2. Er wordt gekeken of er in die buurt, wijk, postcode of postcoderoos respectievelijk al een initiatief of energiecoöperatie actief is die met de gebouweigenaar en met SKE wil samenwerken aan dit project. Ook wordt besproken of deze energiecoöperatie in staat lijkt te zijn om met ondersteuning van SKE het project uit te voeren. 
  3. Wanneer er meerdere energiecoöperaties of -initiatieven in die buurt, wijk, postcode of postcoderoos respectievelijk zijn, wordt met die energiecoöperaties en/of -initiatieven de situatie besproken, bekeken welke energiecoöperatie of -initiatief op dat moment wil en kan samenwerken met de gebouweigenaar en met SKE aan dit zonnestroomdak en er op dat moment ook klaar voor is.
  4. In het geval er geen geschikte energiecoöperatie of -initiatief beschikbaar is voor dit project, wordt Kennemer Kracht uitgenodigd om kennis te maken met de gebouweigenaar. Voorbeeldproject is OnzeGezellen.

Vragen?

Als je als gebouweigenaar, als energiecoöperatie of als energie-initiatief vragen hebt, neem contact op met Kennemer Energie, dan bespreken we dat graag.

 

Zonnestroomdak Hilarius na succesvolle SDE+ verlenging alsnog gerealiseerd

Deze week wordt het zonnestroomdak bij de firma Hilarius Haarlem Holland B.V. (HILCO) in de Waarderpolder in bedrijf genomen. De installatie op het pand aan de Emrikweg in Haarlem heeft zo’n 130 zonnepanelen en wordt deze week door Kennemer Energie opgeleverd.

Naar energieneutraal

Het inmiddels 105 jaar oude Hilarius – gespecialiseerd in lastoevoegmaterialen en slijpmiddelen – kan met de zonnestroominstallatie volledig het eigen stroomgebruik afdekken. Een mooie manier om het vastgoed en de organisatie te verduurzamen en tegelijkertijd de kosten flink te verlagen.

Het dakoppervlak van het pand bood weliswaar ruimte voor veel meer zonnepanelen maar – net als bij veel ander vastgoed in de Waarderpolder – was het vanwege constructiebeperkingen van het dak niet mogelijk om invulling te geven aan de wens om ook voor de omgeving hernieuwbare energie op te wekken.

Bestaande SDE+ verlengen

Hilarius maakte voor de realisatie van het zonnestroomdak gebruik van een zeer gunstige SDE+ beschikking uit 2018 die tijdens een eerdere collectieve actie in Waarderpolder reeds was toegekend maar die door stagnatie dreigde te verlopen. Het project is daarop door Kennemer Energie overgenomen, waarna met succes de termijn waar binnen de installatie moest worden gerealiseerd is verlengd. De installatie wordt door Zon & Co geplaatst en volledig begeleid door Kennemer Energie.

Leo de Kok van Kennemer Energie: “SDE+ aanvragen is niet moeilijk maar veel gebouweigenaren realiseren zich niet dat als er geen gebruik wordt gemaakt van een toegekende SDE+ subsidie, er dan in de drie jaar daarna geen nieuwe SDE+ aanvraag voor die betreffende locatie mag worden ingediend. Zo loop je niet alleen een flink financieel voordeel mis maar is de kans dat in de nabije toekomst alsnog zonnepanelen worden geplaatst vrijwel nihil.”

Ook (uitstel voor) SDE+ aanvragen?

Kennemer Energie heeft inmiddels voor tal van organisaties, bedrijven en vastgoedeigenaren met succes SDE+ aangevraagd of de termijn waarbinnen een project moest worden gerealiseerd weten te verlengen. Zo konden projecten met gunstige SDE+ subsidies die door omstandigheden geen doorgang vonden, alsnog worden gerealiseerd. Neem voor informatie contact met ons op.

Mendelcollege gaat voor collectief zonnestroomdak voor de buurt

Op 2 maart 2020 ondertekenden vertegenwoordigers van het Mendelcollege, van Kennemer Kracht, van de Zonneplaneet en van De Krim een intentieverklaring om in 2020 een collectief zonnestroomdak te ontwikkelen op de daken van het Mendelcollege in Haarlem.

Dit biedt kansen voor circa 160 huishoudens

Het Mendelcollege, een middelbare school voor TTO, gymnasium, atheneum, havo en mavo in Haarlem, bestaat uit meerdere panden op één lokatie. Gezamenlijk bieden die panden waarschijnlijk ruimte voor een zonnestroominstallatie met ruim 900 zonnepanelen. Dat zou betekenen dat circa 160 huishoudens uit de wijken er omheen en uit Bloemendaal gezamenlijk hier zonnestroom kunnen opwekken.

Hoe het zo is gekomen

Sinds 2017 had Kennemer Energie contact met de rector van het Mendelcollege over de ontwikkeling van een zonnestroomdak. Ook hadden  in de afgelopen jaren enkele buurtbewoners uit de Planetenbuurt (De Zonneplaneet) en uit de wijk De Krim zich bij Kennemer Energie gemeld met het verzoek om een collectief zonnestroomdak voor en met hen te organiseren. Energiecoöperatie Kennemer Kracht faciliteert deze buurtbewoners en initiatieven graag. Dus met deze intentieverklaring voor het realiseren van een collectief zonnestroomdak komen de wensen van al deze partijen bij elkaar.

Rector-bestuurder Heinemeijer

Rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer van het Mendelcollege “Wij zijn blij dat wij als school een flinke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Uiteraard betrekken we ouders van onze leerlingen, de leerlingen en buurtbewoners graag bij dit project.”

Planning

Nu begint een fase van onderzoek naar de draagkracht van de panden, risico analyse, planning, e.d. met als doel om in de tweede helft van 2020 te starten met het opwekken van zonne-energie op de daken van het Mendelcollege. Inschrijving voor deelname aan dit collectieve zonnestroomdak start later dit jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project, raadpleeg dit persbericht van Kennemer Kracht en het Mendelcollege of neem contact op met Kennemer Energie.

Voor een ieder die zou willen deelnemen aan dit collectieve zonnestroomdak, verwijzen we graag naar Kennemer Kracht.

Wilt u als eigenaar of huurder van een schoolgebouw in de regio Kennemerland of IJmond ook zonnestroom opwekken op uw vastgoed? Bekijk wat Kennemer Energie voor u kan betekenen of neem contact met ons op.

Wethouders Sport en Duurzaamheid openen het eerste collectieve zonnestroomdak op sporthal in Haarlem

Op 14 januari 2020 hebben de wethouders Merijn Snoek van Sport en Robbert Berkhout van Duurzaamheid van de gemeente Haarlem gezamenlijk het eerste collectieve zonnestroomdak op een sporthal in de  regio Kennemerland feestelijk geopend, namelijk op de sporthal van R.K.S.V. Onze Gezellen

Wethouders Snoek en Berkhout van Haarlem

Wethouder Snoek (sport) benadrukte dat duurzaamheid niet alleen een opgave is voor de wethouder Duurzaamheid maar dat iedereen er mee aan de slag moet. En dus vond hij het zo mooi om aan deze duurzame mijlpaal bij de sportvereniging Onze Gezellen een bijdrage te mogen leveren. Wethouder Berkhout (duurzaamheid) sprak zijn bewondering en felicitaties uit voor alle betrokkenen voor het tot stand brengen van dit gezamenlijke project. Hij hoopt dat hetgeen in dit proces is geleerd, toekomstige verduurzamingsprojecten kan doen versnellen.

Voorzitter Erna Hollander van Coöperatie Kennemer Kracht

“We zijn trots op het resultaat. Eind 2018 zijn we begonnen met de werving van deelnemers en voorjaar 2019 hadden we al genoeg inschrijvers om de installatie te realiseren. Omwonenden in de betreffende postcodegebieden doen mee en hebben zonnestroomdelen aangeschaft. Via korting op de energiebelasting op de energierekening van de individuele deelnemers en een vergoeding voor de geproduceerde stroom is dat voor hen een interessante investering.” Overigens doen niet alleen Haarlemmers mee aan dit collectieve zonnestroomdak, maar ook mensen die in Velserbroek wonen.

Voorzitter George de Haan van omnivereniging Onze Gezellen

Als sportvereniging vinden wij het vanzelfsprekend iets voor de volgende generatie te doen en we vinden het fijn dat dat kan door ons dak beschikbaar te stellen. Dit is de eerste collectieve zonnestroominstallatie op het dak van een sportvereniging in Haarlem!” Overigens is de Omniverenging Onze Gezellen ook lid van de energiecoöperatie en wekt op die manier dus ook zonnestroom op op eigen dak.

Enkele drempels onderweg

Tijdens het constructie onderzoek van de hal, bleek dat het dak niet helemaal volgelegd kon worden met een PV-installatie vanwege de beperkte belastbaarheid van het midden van het dak. Ook bleek de erfpacht die op de grond van het pand rust, voor een juridische uitdaging te zorgen. Verder zorgde een onduidelijk voornemen tot hoogbouw op het naastgelegen kavel voor onrust. Tot slot waren er zorgen over de soft- en honkballen die een aantal keren per jaar op het dak van de hal landen.

Projectleider Liesbet Hanekroot van Stichting Kennemer Energie “Dankzij de goede samenwerking met de betrokken partijen en adviezen van relevante deskundigen zijn er goed werkende oplossingen gevonden en heeft deze collectieve zonnestroominstallatie sinds 20 september 2019 al meer dan 8 MWh zonnestroom kunnen opwekken. “

Meer informatie

Voor meer informatie over dit collectieve zonnestroomdak, ga naar de pagina over dit collectieve zonnestroomdak bij Onze Gezellen. Ook kunt u dit persbericht van de Coöperatie Kennemer Kracht raadplegen.

Wilt u als sportvereniging ook zonnestroom opwekken op uw gebouw(en)? Bekijk wat Kennemer Energie voor u kan betekenen of neem contact met ons op.

400 Zonnepanelen op Reinaldahuis Haarlem

Zorggroep Reinalda is met de ingebruikname van 400 zonnepanelen op het Reinaldahuis weer een flinke stap verder in haar duurzaamheidsambitie. Dit project is een onderdeel van de maatregelen die Zorggroep Reinalda neemt in het kader van de ‘Green Deal Zorg’.

Onlangs zijn de laatste van de 400 panelen op het dak van het Reinaldahuis aan de Leonard Springerlaan in Haarlem geplaatst. Hiermee zal Zorggroep Reinalda een deel van haar energie zelf kunnen opwekken en wordt de CO2-uitstoot verder beperkt.

Deze zonnestroominstallatie is tot stand gekomen in samenwerking met de VvE van het Reinaldahuis, Woonzorg Nederland en Stichting Kennemer Energie.

Verduurzamen VvE met zonnepanelen

Het Reinalda huis is met 44.000 vierkante meter het grootste woonzorgcentrum van Woonzorg Nederland. In het hoofdgebouw zijn naast 68 koopwoningen, een zorgdeel met 120 zorgappartementen en 30 verpleegappartementen ook een aantal voorzieningen gevestigd. Zo is er een filiaal van de stadsbibliotheek, groepspraktijken van huisartsen, fysiotherapeuten en fitness, logopedie, een diëtist, een psycholoog, orthopedie en een apotheek. Door het plaatsen van 400 zonnepanelen maakt de VvE een volgende stap in het verduurzamen van het gebouw.

Ook een zonnestroominstallatie op uw zorgcentrum en/of VvE?

Bent u als organisatie van een zorgcentrum eigenaar of huurder van het gebouw waarin het zorgcentrum is gehuisvest, neem contact op met Stichting Kennemer Energie om te bespreken wat de beste opties zijn voor het opwekken van zonnestroom met dit gebouw of deze gebouwen, inclusief de financiering ervan. 

Ook als u lid bent van een Vereniging van Eigenaren, onderzoeken we graag met u wat de meest passende oplossing is voor het opwekken van zonnestroom, inclusief de financiering ervan.

Ruim 40 huishoudens wekken zonnestroom op met Onze Gezellen

Sinds 20 september jl. wekken ruim 40 huishoudens uit Haarlem, Santpoort en Velsen gezamenlijk zonnestroom op op het pand van R.K.S.V. Onze Gezellen.

De omni-vereniging Onze Gezellen stelt het dak van haar sporthal in Haarlem Noord ter beschikking aan haar leden en andere buurtgenoten voor het opwekken van zonne-energie. Dit betekent dat daar momenteel ruim 40 huishoudens duurzame energie opwekken en daarmee hun energierekening naar beneden brengen. Overigens wekt R.K.S.V. Onze Gezellen op deze manier ook zelf zonnestroom op.

Dit is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen een sportvereniging en een lokale energiecoöperatie, in dit geval Coöperatie Kennemer Kracht / voorheen Coöperatie Kennemer Energie, voor het opwekken van duurzame energie.

Enkele details

 • Zon&Co heeft deze installatie geïnstalleerd
 • Er liggen 270 zonnepanelen op het dak van ieder 310 Wp
 • Het merk zonnepaneel is JASolar
 • Er wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde postcoderoosregeling
 • Op de online monitoring website is te zien hoeveel de PV-installatie opwekt en heeft opgewekt

Voor meer informatie

Ga naar de pagina met alle details en contactgegevens over dit zonnestroomdak van Onze Gezellen.

Als u wilt weten of een dergelijke mooie samenwerking ook mogelijk is bij uw sporthal, neem contact op met info@kennemerenergie.nl

 

 

Wachtlijst zonnestroomdak

Zoek je een mogelijkheid om mee te doen op een zonnestroomdak, maar hebben wij nog geen project bij jou in de buurt? Dan kunnen we je op de wachtlijst plaatsen. Dat kan door een email te sturen naar mariette.wessels@kennemerenergie.nl onder vermelding van je naam en postcode. Als er dan een project bij jou in de buurt start of we op een bestaand dak zonnestroomdelen beschikbaar krijgen (bijvoorbeeld door verhuizing van deelnemers), nemen we contact met  je op. Om op de hoogte gehouden te worden kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief linksonder op deze website.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen R.K.S.V. Onze Gezellen en Coöperatie Kennemer Energie voor collectief zonnestroomdak

Officiële start zonnestroomdak Onze Gezellen Haarlem

Tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering van sportvereniging R.K.S.V. Onze Gezellen op 29 augustus 2019 k zijn de handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor het plaatsen van de 334 zonnestroomdelen op het dak van de sporthal van Onze Gezellen in Haarlem. Onder begeleiding van voorzitter George de Haan van Onze Gezellen en na een presentatie van Erna Hollander van Kennemer Energie is door de Algemene Ledenvergadering unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van het dak. Volgens planning wordt deze nieuwe zonnestroominstallatie in september 2019  operationeel. Er zijn nog 23 zonnestroomdelen beschikbaar. Kijk op de inschrijfpagina van dit project.

© Copyright 2018 Kennemer Energie