Overheid

Feestelijke opening collectief zonnestroomdak Mendelcollege

Op 28 juni jl. heeft de energiecoöperatie Kennemer Kracht haar grootste collectieve zonnestroomcentrale tot nog toe feestelijk geopend en wel op het Mendelcollege in Haarlem samen met enkele deelnemers uit de omringende buurten, de rector/bestuurder Jan-Mattijs Heinemijer, de wethouders Robbert Berkhout (Duurzaamheid), Jur Botter (Onderwijs) en andere relevante partners in dit project.

Vier jaar geleden eerste gesprekken

Kennemer Energie legde ruim 4 jaar geleden als projectontwikkelaar contact met de toenmalige rector. Er bleek al een organisatie geweest te zijn die had gemeld dat zonnestroom opwekken op de daken van het Mendelcollege niet zou (uit)kunnen. Desondanks hebben de toenmalige rector en Liesbet Hanekroot van Kennemer Energie nader onderzoek opgestart. Bij zijn vertrek in 2019 heeft hij dit dossier overgedragen aan Jan-Mattijs Heinemeijer, de huidige rector/bestuurder. Hij nam dit dossier vol enthousiasme over, omdat hij hier een mooie maatschappelijke rol zag en ziet voor de school.

In 2018 begonnen buurtbewoners uit de Planetenbuurt zich hiervoor te organiseren onder de vlag van de Zonneplaneet en later ook buurtbewoners uit de buurt De Krim. Kennemer Energie heeft hen in contact gebracht met de energiecoöperatie Kennemer Kracht om hun krachten te bundelen als toekomstige eigenaren van de zonnestroomcentrale.

Opwek zonnestroom sinds 1 juni 2021

Sinds 1 juni jl. wekt de PV-installatie op het Mendelcollege zonnestroom op. Het gaat om totaal 776 PV-panelen verspreid over zes daken in drie fysiek separaat werkende installaties. Enkele andere interessante uitdagingen waren: Voor dit project moest onder meer grind afgevoerd worden van een aantal daken, rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een broedend scholekster paar, rekening gehouden worden met de omstandigheden en planning van de eindexamens, een dak ongeschikt bevonden worden vanwege beperkte draagkracht, het feit dat de gemeente economisch eigenaar is van het pand, wisseling van rector/bestuur van de gemeente, ingrijpende verandering van de landelijke regeling voor postcoderoosprojecten. Liesbet Hanekroot, projectleider vanaf het begin, heeft op voortvarende wijze hiervoor oplossingen uitgewerkt, daarbij gesteund door de diverse partners die een rol spelen bij dit project.

Gemeente Haarlem is van plan 10 tot 20 panden beschikbaar te stellen aan energiecoöperaties

Bij deze feestelijke opening waren twee wethouders van Haarlem uitgenodigd om dit moment te markeren. Het ging om wethouder Duurzaamheid, Robbert Berkhout, en wethouder Vastgoed en Onderwijs, Jur Botter. Zij benadrukten dat duurzaamheid niet alleen voor specialisten is om mee te werken en aan te denken, maar een onderwerp is waaraan iedereen overal zou kunnen en misschien wel moeten denken en werken. En om dit te versterken kondigde wethouder Jur Botter aan dat de gemeente Haarlem van plan is 10 tot 20 grote panden van haar eigen vastgoed beschikbaar te stellen aan energiecoöperaties voor het gezamenlijk opwekken van zonnestroom. Op drie panden van de gemeente Haarlem wekken lokale energiecoöperaties al zonnestroom op. Kennemer Energie en de lokale energiecoöperaties werken graag samen met de gemeente aan deze volgende projecten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit zonnestroomdak op het Mendelcollege, bezoek de eigen projectpagina van het Mendelcollege. Of neem contact op met Kennemer Energie.

 

 

Stand van zaken (opvolger) Postcoderoosregeling

In 2021 wordt de huidige fiscale Postcoderoosregeling (PCR) vervangen door een nieuwe Postcoderoossubsidie (PCRS). De afgelopen maanden heeft Kennemer Energie zich stevig ingezet om de voorwaarden te verbeteren en de overgang soepel te laten verlopen. We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij en geven aan voor welke uitdagingen we nog staan…

Huidige Postcoderoosregeling (PCR)

 • Op 12 november is een amendement aangenomen dat de aanvraagtermijn voor de oude postcoderoosregeling verlengt tot en met 31 maart 2021 (de oorspronkelijke einddatum was van 31 december 2020). Dat betekent dat energiecoöperaties die een project  met de huidige PCR-regeling willen realiseren, dit voor het einde van het eerste kwartaal van 2021 kunnen doen.
 • Het probleem is nog steeds dat de regels rondom artikel 59c nog niet zijn aangepast. Hierdoor kunnen op dit moment nieuwe leden na 31 maart 2021 geen zonnestroomdeel van een verhuisd of overleden lid overnemen. Kennemer Energie lobbyt om dit aan te passen en ook, de landelijke koepel voor energiecoöperaties Energie Samen is hard opzoek naar een acceptabele en werkbare oplossing, omdat anders een ‘leegloop’ van postcoderooscoöperaties dreigt.

Nieuwe Postcoderoossubsidie (PCRS)

 • Naar verwachting gaat de nieuwe postcoderoossubsidie per 1 april 2021 in. Alleen VvE’s en energiecoöperaties kunnen gebruiken van de PCRS. Voor de fiscale PCR moest worden aangeklopt bij de Belastingdienst; de subsidieregeling PCRS zal worden uitgevoerd door RVO.
 • De PCRS zal worden uitgekeerd aan de energiecoöperatie of VvE die dit dan weer naar rato en volgens interne afspraken onder de leden verdeelt. Dit in tegenstelling tot de huidige PCR waarbij de individuele leden een korting op de energiebelasting via de factuur van hun energieleverancier ontvangen.
 • Het budget voor de nieuwe postcoderoossubsidie voor 2021 is op aandringen van een flink aantal partijen onlangs verhoogd met 63 miljoen euro, tot 100 miljoen euro.
 • De PCRS is voor zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kWp en windenergieprojecten op land tussen 500 en 1000 kWp. Deze bovengrens betekent dat grotere zonnestroomprojecten in kleinere stukken moeten worden opgedeeld of moeten worden verkleind. Ook is het – in tegenstelling tot de huidige PCR – niet langer mogelijk om met deze subsidie te participeren in bijvoorbeeld een grote windmolen.
 • Om voor voldoende participatie te zorgen, zijn er regels opgesteld rondom het minimaal aantal leden per project. Zon: een lid per 5 kWp opgesteld vermogen, wind: een lid per 2 kWp.
 • De tarieven voor de PCRS zijn lager dan de korting die nu wordt verstrekt op de energiebelasting met de huidige PCR regeling. Daarnaast gaat de minister ervan uit dat de PCRS-projecten grotendeels met goedkope leningen worden bekostigd. Door een zogeheten hefboomwerking ontstaat dan toch nog een aantrekkelijk rendement. Kennemer Energie heeft meerdere malen aangegeven dat lenen een extra complicerende factor is voor energiecoöperaties. Daarnaast is het in Noord-Holland niet mogelijk om dit geld te lenen tegen de door de minister verwachte lage tarieven. Kortom: het wordt moeilijk om met de PCRS een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de huidige PCR.
 • Onlangs heeft de rijksoverheid een internetconsultatie over de wetsteksten voor de nieuwe postcoderoossubsidieregeling (PCRS) georganiseerd. Hierop heeft een groot aantal partijen waaronder ook Kennemer Energie heeft gereageerd. Het is nog niet duidelijk wat hiervan de resultaten zijn.


Oproep aan Minister Wiebes voor uitstel opvolging PCR

Op 31 augustus 2020 hebben energiecoöperatie Bergen Energie en Kennemer Energie een open brief gestuurd aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat met een dringende oproep om de aangekondigde invoering van een opvolger van de huidige ‘Postcoderoos’- regeling uit te stellen met twee jaar.

Achtergrond van de ‘Postcoderoos’- regeling

Minister Wiebes heeft aangekondigd dat de huidige Wet Verlaagd Tarief EnergieBelasting (beter bekend als de ‘Postcoderoos’-regeling) per 1 januari 2021 wordt afgeschaft. Voorjaar 2020 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) twee adviezen uitgebracht voor een opvolger van de postcoderoosregeling, namelijk een subsidie regeling. Daarna heeft het Planbureau voor de Leefomgeving 2020 aangekondigd een nieuw advies aan de Minister uit te brengen over de beoogde opvolger van de Postcoderoosregeling in september 2020.

Redenen voor uitstel van de invoering van een nieuwe regeling

De belangrijkste en meest urgente redenen om de invoering van deze opvolger van de huidige Wet Verlaagd Tarief EnergieBelasting (oftewel de Postcoderoosregeling) uit te stellen, zijn:

 • Er is een toezegging gedaan door de Minister dat de huidige lopende postcoderoosprojecten een beroep mogen blijven doen op de huidige wet, maar dat nieuwe collectieve zonnestroomprojecten er geen beroep meer op kunnen doen met ingang van 1 januari 2021. Dit bevreemdt de energiecoöperaties; de postcoderoosregeling is immers in een wet vastgelegd die niet zomaar gedeeltelijk buiten werking gesteld kan worden.
 • De ontwikkeling van postcoderoosprojecten op grote daken heeft veelal een doorlooptijd van circa twee jaar. Op dit moment is nog steeds niet bekend wat er op 1 januari 2021 gaat gebeuren. Daardoor dreigen alle potentiële postcoderoosprojecten voor 2021 en 2022 tot stilstand te komen.
 • Op basis van de huidige adviezen van het Plan Bureau van de Leefomgeving voor een subsidie regeling zouden huishoudens zonder eigen geschikt dak (huurders, monumenteigenaren e.d.) achtergesteld worden bij huishoudens met een geschikt dak voor het opwekken van eigen zonnestroom. Dit betekent ongelijkheid in de kansen voor de diverse huishoudens.
 • Eerder dit jaar heeft Kennemer Energie twee notities uitgebracht in reactie op de adviezen van het Planbureau voor de Leefomgevig, waarin de conclusie was dat op basis van die adviezen er geen toekomst meer zou zijn voor energiecoöperaties om collectieve zonnestroomdaken te ontwikkelen. Dit zou ook betekenen dat de gewenste 50% van de opwek installaties in lokaal eigendom niet gehaald kan worden en dat de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën in gevaar komt.

Conclusie

Deze onwenselijke situatie is voor Bergen Energie en Kennemer Energie voldoende reden om juist nu deze dringende oproep te doen aan de verantwoordelijke Minister voor uitstel van zijn voornemens en om ook de Tweede Kamer leden hierover te informeren. Dan kan in alle rust met de relevante partijen een effectieve en passende nieuwe regeling uitgewerkt en ingevoerd worden, waarmee het wel mogelijk wordt om de nationale, regionale en lokale klimaatdoelen te halen.

Voor de volledigheid kunt u ook het bijbehorende persbericht over deze oproep lezen.

Beoogde opvolger Postcoderoos bedreiging grote Haarlemse energieprojecten

Met inmiddels acht gerealiseerde collectieve zonnestroomdaken is Haarlem koploper in Nederland. Wat deze projecten gemeen hebben, is dat ze gebruik maken van de zogeheten Postcoderoosregeling (PCR), waardoor omwonenden in deze projecten kunnen meedoen. De beoogde opvolger van deze PCR-regeling die per 1 januari 2021 zou moeten worden ingevoerd, is een bedreiging voor uitbreiding van het aantal van dit soort projecten in IJmond en Zuid-Kennemerland.

Hoe zat het ook alweer?

De PCR-regeling werd in 2014 ingevoerd op basis van het SER Energieakkoord van 2013. De PCR is bedoeld voor burgerinitiatieven die in coöperatief verband hernieuwbare energie willen opwekken en wordt gezien als een alternatief voor bewoners en/of bedrijven die geen zonnestroominstallatie op eigen dak kunnen of willen realiseren.

De pioniers in Haarlem hebben destijds in Den Haag hard geknokt voor deze regeling, waardoor na jaren zwoegen het collectieve zonnestroomdak op de Fablo Tennishal van DE Ramplaan met 1.350 panelen uiteindelijk kon worden gerealiseerd.

Aangezien de opgedane kennis van dit landelijk bekende voorbeeldproject via onder andere Kennemer Energie kon worden gedeeld, zijn er inmiddels nog zeven andere PCR-projecten in Haarlem gerealiseerd en staat een aantal nieuwe in de planning.

Haarlem loopt landelijk voorop met grote hernieuwbare energieprojecten. De beoogde opvolger van de PCR-regeling maakt het niet langer mogelijk om een groot collectief zonnestroomdak zoals op de Fablo Tennishal te realiseren. Ook het vervangen van de vier windmolens op Schoteroog wordt vrijwel onmogelijk gemaakt…

Nieuwe PCR-regeling is grote stap terug

Dat de PCR-regeling kon worden verbeterd, was van het begin af aan duidelijk. In administratief opzicht is de regeling bijvoorbeeld complex waardoor deelnemers aan de projecten in de praktijk beperkt zijn in het kiezen van een energieleverancier. Daar staat tegenover dat de regeling een goed rendement oplevert voor de deelnemers en er ook ruimte is voor een kleine vergoeding voor de gebouweigenaar die zijn/haar dak hiervoor beschikbaar stelt.

De beoogde opvolger van de PCR-regeling die per 1 januari 2021 in moet gaan en waarover minister Wiebes een brief naar de kamer heeft gestuurd, is administratief eenvoudiger, maar legt ook allerlei beperkingen op als het gaat om bijvoorbeeld projectgrootte en momenten waarop subsidie kan worden aangevraagd. Met kwalijke en dus onwenselijke gevolgen.

Art den Boer van Kennemer Energie: “Zo worden energieprojecten voor wat betreft hun omvang beperkt tot zo’n 850 zonnepanelen en is het dus niet langer mogelijk om een zonnestroomdak zoals op de Fablo Tennishal te realiseren. Dat terwijl dit project nota bene zoveel andere energie-initiatieven in Nederland heeft geïnspireerd. Op dit moment worden er in Haarlem twee zonnestroomprojecten ontwikkeld die onder de nieuwe regeling ‘on hold’ zouden moeten worden gezet, of zouden moeten worden verkleind. Bij 43% van het oppervlak van de grote daken in de regio – goed voor ruim 1 miljoen zonnepanelen – zou dit voor problemen kunnen zorgen.”

Ook het vernieuwen van de windmolens op Schoteroog en het plan om omwonenden mee te laten doen, wordt volgens Den Boer vrijwel onhaalbaar. “Dat is – gezien de enorme opgave in de Regionale Energie Strategie (RES) als het gaat om het realiseren van hernieuwbare energie op land – simpelweg niet uit te leggen. Bovendien wordt juist met PCR-projecten een directe bijdrage geleverd aan lokaal eigendom door omwonenden en bedrijven; zoals ook in het Energieakkoord is afgesproken. Voor al die vrijwilligers die deze projecten opzetten, is dit zeer ontmoedigend.”

Alsnog uitstel tot 2023

Kennemer Energie heeft een speciale notitie opgesteld waarin de voorgestelde aanpassingen aan de PCR-regeling worden beschreven en de gevolgen voor de ontwikkeling van collectief gefinancierde zonne- en windstroomprojecten.

De conclusie is dat het voorstel voor de opvolger van de PCR zoals dat er nu ligt voor Haarlem, Zuid-Kennemerland en IJmond niet alleen een stap terug is, maar ook een streep dreigt te zetten door grote toekomstige projecten.

Art den Boer: “Vanwege de extra onzekerheden die een invoering per 1 januari 2021 met zich meebrengt in een periode die door de coronacrisis al door grote economische onzekerheden wordt gekenmerkt en in vervolg op de eerdere oproep vanuit de lokale beweging om de huidige PCR-regeling tot 2023 ‘met rust’ te laten, dringen wij er op aan om de komende twee jaar de huidige PCR-regeling te handhaven, tenzij de nieuwe regeling substantieel wordt verbeterd. Ik roep daarnaast de energiecoöperaties en ook de gemeenten op om bezwaar te maken tegen de door minister Wiebes voorgestelde opvolger van de huidige PCR-regeling.”

Opvolger SDE+ biedt 5 miljard subsidie najaar 2020

In februari 2020 heeft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer meer inzicht gegeven in de opvolger van de huidige SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidieregeling. Op 29 september 2020 zal de opvolger, SDE++ genoemd, voor het eerst opengesteld worden voor aanvragen.

De meest opvallende kenmerken

De meest opvallende kenmerken die relevant zijn voor het opwekken van zonne-energie, zijn:

 • Het gaat om totaal 5 miljard euro in 2020. Ter vergelijking in 2018 en in 2019 was er 10 miljard euro subsidie per jaar beschikbaar. Dat is dus de helft van het beschikbare bedrag in voorgaande jaren.
 • Er is een extra stimulans voor zonnepanelen op carports en meer subsidie voor drijvende zonnepanelen dan in de vorige regeling.
 • Er worden mogelijkheden geboden voor aanvragen voor nieuwe technieken om de uitstoot van CO2 te verminderen, zoals WKO in de glastuinbouw, warmtepompen, waterstofproductie (door elektrolyse), restwarmtebenutting, elektrische boilers in de industrie en CO2 afvang en opslag (CCS). Dat betekent dat voor het opwekken van zonne-energie er minder geld beschikbaar zal komen.
 • ‘Dakgebonden pv-systemen’, dus zonnestroomdaken, zullen naar verwachting eerder subsidie toegewezen krijgen dan zonneparken.

Conclusie

Al met al lijkt het erop dat de aanvraag van subsidie voor zonnestroomdaken met behulp van deze SDE++ regeling een kleinere kans van slagen maakt dan met de SDE+ regeling van 2018 en 2019 het geval was. Bovendien lijkt het erop dat de business case beduidend minder interessant wordt.

Wat nu?

Als u als gebouweigenaar van bijvoorbeeld commercieel vastgoed, van een school, van een sportvereniging, van een woningbouwvereniging, van een VvE of van een zorginstelling wilt weten wat de mogelijkheden en kansen zijn voor het opwekken van zonnestroom op uw dak, bekijk wat Kennemer Energie voor u kan organiseren, of neem contact met ons op.

Nieuwe PCR regeling maakt onderscheid wind- en zonneenergie

Na de eerdere berichten over de nieuwe PCR regeling in wording, komt meer informatie naar buiten. Het lijkt erop dat er een ander tarief gehanteerd gaat worden voor het opwekken van windenergie dan voor het opwekken van zonne-energie. Bovendien lijkt er een koppeling te komen tussen het aantal deelnemende leden en het opgestelde vermogen van de installatie.

De details over deze nieuwe elementen van de nieuwe PCR regeling worden momenteel verder uitgewerkt door de partijen aan de onderhandelingstafel waaronder Energie Samen, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Financiën en het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)

Doel van de nieuwe Postcoderoosregeling

Enerzijds moet de nieuwe PCR regeling een versimpelde subsidieregeling worden die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op dit moment is het nog een fiscale regeling die werkt met de veranderlijke energieheffing en die wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. De planning is dat deze nieuwe regeling van start gaat in 2021. En uiteraard wordt er gewerkt aan een vriendelijke overgangsregeling voor lopende PCR projecten.

Wat betekent dit voor bestaande PCR projecten?

De lopende PCR projecten die zonne- of windenergie opwekken, kunnen er in 2021 voor kiezen bij de huidige PCR regeling te blijven of over te stappen naar de nieuwe regeling. 

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van de nieuwe postcoderoosregeling, adviseren we de informatie van Energie Samen te volgen.

Jur Botter Wethouder Gemeente Haarlem

Kennemer Energie vraagt wethouder om meer daken voor collectieve opwek

Kennemer Energie heeft op 11 juli jl. wethouder Jur Botter van de gemeente Haarlem opgeroepen zomer 2019 tien grote daken van vastgoed van de gemeente beschikbaar te stellen aan lokale energiecoöperaties voor het collectief opwekken van zonnestroom.

Kennemer Energie constateert namelijk dat de aanwas van hernieuwbare energieprojecten waarin de lokale omgeving (burgers en bedrijven) kan participeren, vrijwel stil is komen te liggen. 

Doelstellingen worden niet gehaald

De samen met de gemeente geformuleerde doelstelling van 100.000 zonnepanelen in (collectieve) zonnestroomdaken in 2030 dreigt met de huidige aanpak niet te worden behaald. Dat terwijl in het Klimaatakkoord wordt aangedrongen op streven naar 50% eigendom van de te realiseren hernieuwbare energieproductie in lokale handen. Bovendien is het voor het slagen van de warmtetransitie in onze stad essentieel is dat al het dakoppervlak zo optimaal mogelijk wordt benut. 

Raad erkent het belang van lokale participatie

Met het aannemen van de motie ‘Urgentie op de Agenda door Urgenda’ op 4 juli jl. en het daarin genoemde 40 Puntenplan van Urgenda  (met name maatregel 20, die betrekking heeft op zonnepanelen op overheidsgebouwen) erkent de Raad ook het belang van participatie door burgers bij het opwekken van hernieuwbare energie. En overigens is het zelf opwekken van schone energie voor veel burgers vaak een eerste stap naar duurzamer wonen en doen. 

Oproep voor gemeentelijke grote daken

Namens de duurzame initiatieven en energiecoöperaties in Haarlem heeft Kennemer Energie daarom er bij de Wethouder op aangedrongen dat de gemeente Haarlem – net als de gemeente Amsterdam – zoveel mogelijk daken van publiek vastgoed ter beschikking stelt voor het collectief opwekken van hernieuwbare energie door burgers en bedrijven die dat niet op eigen dak kunnen doen. 

De Wethouder zou een eerste stap kunnen maken door – in navolging van de twee gebouwen die 3 jaar geleden beschikbaar zijn gesteld aan Haarlemse energiecoöperaties – nog deze zomer tien grote gemeentelijke daken voor nieuwe coöperatieve projecten aan te bieden.

Wil je meer informatie over deze oproep, neem contact op met Kennemer Energie

 

Klimaatakkoord: 70% in 2030

Het kabinet heeft het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Hoofdlijn voor zonne-energie is dat 70 procent van de elektriciteit in 2030 opgewekt moet worden middels zonnepanelen en windmolens.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft eind juni 2019 het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Uitgangspunt van het kabinet is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Nederland stoot daarbij volgens Wiebes in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990.

Lees het hele artikel HIER.

 

© Copyright 2021 Kennemer Energie