Overheid

Beoogde opvolger Postcoderoos bedreiging grote Haarlemse energieprojecten

Met inmiddels 8 gerealiseerde collectieve zonnestroomdaken is Haarlem koploper in Nederland. Wat deze projecten gemeen hebben, is dat ze gebruik maken van de zogeheten Postcoderoosregeling (PCR), waardoor omwonenden in deze projecten kunnen meedoen. De beoogde opvolger van deze PCR-regeling die per 1 januari 2021 zou moeten worden ingevoerd, is een bedreiging voor uitbreiding van het aantal van dit soort projecten in IJmond en Zuid-Kennemerland.

Hoe zat het ook alweer?

De PCR-regeling werd in 2014 ingevoerd op basis van het SER Energieakkoord van 2013. De PCR is bedoeld voor burgerinitiatieven die in coöperatief verband hernieuwbare energie willen opwekken en wordt gezien als een alternatief voor bewoners en/of bedrijven die geen zonnestroominstallatie op eigen dak kunnen of willen realiseren.

De pioniers in Haarlem hebben destijds in Den Haag hard geknokt voor deze regeling, waardoor na jaren zwoegen het collectieve zonnestroomdak op de Fablo Tennishal van DE Ramplaan met 1.350 panelen uiteindelijk kon worden gerealiseerd.

Aangezien de opgedane kennis van dit landelijk bekende voorbeeldproject via onder andere Kennemer Energie kon worden gedeeld, zijn er inmiddels nog 7 andere PCR-projecten in Haarlem gerealiseerd en staat een aantal nieuwe in de planning.

Haarlem loopt landelijk voorop met grote hernieuwbare energieprojecten. De beoogde opvolger van de PCR-regeling maakt het niet langer mogelijk om een groot collectief zonnestroomdak zoals op de Fablo Tennishal te realiseren. Ook het vervangen van de vier windmolens op Schoteroog wordt vrijwel onmogelijk gemaakt…

Nieuwe PCR-regeling is grote stap terug

Dat de PCR-regeling kon worden verbeterd, was van het begin af aan duidelijk. In administratief opzicht is de regeling bijvoorbeeld complex waardoor deelnemers aan de projecten in de praktijk beperkt zijn in het kiezen van een energieleverancier. Daar staat tegenover dat de regeling een goed rendement oplevert voor de deelnemers en er ook ruimte is voor een kleine vergoeding voor de gebouweigenaar die zijn/haar dak hiervoor beschikbaar stelt.

De beoogde opvolger van de PCR-regeling die per 1 januari 2021 in moet gaan en waarover minister Wiebes een brief naar de kamer heeft gestuurd, is administratief eenvoudiger, maar legt ook allerlei beperkingen op als het gaat om bijvoorbeeld projectgrootte en momenten waarop subsidie kan worden aangevraagd. Met kwalijke en dus onwenselijke gevolgen.

Art den Boer van Kennemer Energie: “Zo worden energieprojecten voor wat betreft hun omvang beperkt tot zo’n 850 zonnepanelen en is het dus niet langer mogelijk om een zonnestroomdak zoals op de Fablo Tennishal te realiseren. Dat terwijl dit project nota bene zoveel andere energie-initiatieven in Nederland heeft geïnspireerd. Op dit moment worden er in Haarlem twee zonnestroomprojecten ontwikkeld die onder de nieuwe regeling ‘on hold’ zouden moeten worden gezet, of zouden moeten worden verkleind. Bij 43% van het oppervlak van de grote daken in de regio – goed voor ruim 1 miljoen zonnepanelen – zou dit voor problemen kunnen zorgen.”

Ook het vernieuwen van de windmolens op Schoteroog en het plan om omwonenden mee te laten doen, wordt volgens Den Boer vrijwel onhaalbaar. “Dat is – gezien de enorme opgave in de Regionale Energie Strategie (RES) als het gaat om het realiseren van hernieuwbare energie op land – simpelweg niet uit te leggen. Bovendien wordt juist met PCR-projecten een directe bijdrage geleverd aan lokaal eigendom door omwonenden en bedrijven; zoals ook in het Energieakkoord is afgesproken. Voor al die vrijwilligers die deze projecten opzetten, is dit zeer ontmoedigend.”

Alsnog uitstel tot 2023

Kennemer Energie heeft een speciale notitie opgesteld waarin de voorgestelde aanpassingen aan de PCR-regeling worden beschreven en de gevolgen voor de ontwikkeling van collectief gefinancierde zonne- en windstroomprojecten.

De conclusie is dat het voorstel voor de opvolger van de PCR zoals dat er nu ligt voor Haarlem, Zuid-Kennemerland en IJmond niet alleen een stap terug is, maar ook een streep dreigt te zetten door grote toekomstige projecten.

Art den Boer: “Vanwege de extra onzekerheden die een invoering per 1 januari 2021 met zich meebrengt in een periode die door de coronacrisis al door grote economische onzekerheden wordt gekenmerkt en in vervolg op de eerdere oproep vanuit de lokale beweging om de huidige PCR-regeling tot 2023 ‘met rust’ te laten, dringen wij er op aan om de komende twee jaar de huidige PCR-regeling te handhaven, tenzij de nieuwe regeling substantieel wordt verbeterd. Ik roep daarnaast de energiecoöperaties en ook de gemeenten op om bezwaar te maken tegen de door minister Wiebes voorgestelde opvolger van de huidige PCR-regeling.”

Opvolger SDE+ biedt 5 miljard subsidie najaar 2020

In februari 2020 heeft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer meer inzicht gegeven in de opvolger van de huidige SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidieregeling. Op 29 september 2020 zal de opvolger, SDE++ genoemd, voor het eerst opengesteld worden voor aanvragen.

De meest opvallende kenmerken

De meest opvallende kenmerken die relevant zijn voor het opwekken van zonne-energie, zijn:

  • Het gaat om totaal 5 miljard euro in 2020. Ter vergelijking in 2018 en in 2019 was er 10 miljard euro subsidie per jaar beschikbaar. Dat is dus de helft van het beschikbare bedrag in voorgaande jaren.
  • Er is een extra stimulans voor zonnepanelen op carports en meer subsidie voor drijvende zonnepanelen dan in de vorige regeling.
  • Er worden mogelijkheden geboden voor aanvragen voor nieuwe technieken om de uitstoot van CO2 te verminderen, zoals WKO in de glastuinbouw, warmtepompen, waterstofproductie (door elektrolyse), restwarmtebenutting, elektrische boilers in de industrie en CO2 afvang en opslag (CCS). Dat betekent dat voor het opwekken van zonne-energie er minder geld beschikbaar zal komen.
  • ‘Dakgebonden pv-systemen’, dus zonnestroomdaken, zullen naar verwachting eerder subsidie toegewezen krijgen dan zonneparken.

Conclusie

Al met al lijkt het erop dat de aanvraag van subsidie voor zonnestroomdaken met behulp van deze SDE++ regeling een kleinere kans van slagen maakt dan met de SDE+ regeling van 2018 en 2019 het geval was. Bovendien lijkt het erop dat de business case beduidend minder interessant wordt.

Wat nu?

Als u als gebouweigenaar van bijvoorbeeld commercieel vastgoed, van een school, van een sportvereniging, van een woningbouwvereniging, van een VvE of van een zorginstelling wilt weten wat de mogelijkheden en kansen zijn voor het opwekken van zonnestroom op uw dak, bekijk wat Kennemer Energie voor u kan organiseren, of neem contact met ons op.

Nieuwe PCR regeling maakt onderscheid wind- en zonneenergie

Na de eerdere berichten over de nieuwe PCR regeling in wording, komt meer informatie naar buiten. Het lijkt erop dat er een ander tarief gehanteerd gaat worden voor het opwekken van windenergie dan voor het opwekken van zonne-energie. Bovendien lijkt er een koppeling te komen tussen het aantal deelnemende leden en het opgestelde vermogen van de installatie.

De details over deze nieuwe elementen van de nieuwe PCR regeling worden momenteel verder uitgewerkt door de partijen aan de onderhandelingstafel waaronder Energie Samen, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Financiën en het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)

Doel van de nieuwe Postcoderoosregeling

Enerzijds moet de nieuwe PCR regeling een versimpelde subsidieregeling worden die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op dit moment is het nog een fiscale regeling die werkt met de veranderlijke energieheffing en die wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. De planning is dat deze nieuwe regeling van start gaat in 2021. En uiteraard wordt er gewerkt aan een vriendelijke overgangsregeling voor lopende PCR projecten.

Wat betekent dit voor bestaande PCR projecten?

De lopende PCR projecten die zonne- of windenergie opwekken, kunnen er in 2021 voor kiezen bij de huidige PCR regeling te blijven of over te stappen naar de nieuwe regeling. 

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van de nieuwe postcoderoosregeling, adviseren we de informatie van Energie Samen te volgen.

Jur Botter Wethouder Gemeente Haarlem

Kennemer Energie vraagt wethouder om meer daken voor collectieve opwek

Kennemer Energie heeft op 11 juli jl. wethouder Jur Botter van de gemeente Haarlem opgeroepen zomer 2019 tien grote daken van vastgoed van de gemeente beschikbaar te stellen aan lokale energiecoöperaties voor het collectief opwekken van zonnestroom.

Kennemer Energie constateert namelijk dat de aanwas van hernieuwbare energieprojecten waarin de lokale omgeving (burgers en bedrijven) kan participeren, vrijwel stil is komen te liggen. 

Doelstellingen worden niet gehaald

De samen met de gemeente geformuleerde doelstelling van 100.000 zonnepanelen in (collectieve) zonnestroomdaken in 2030 dreigt met de huidige aanpak niet te worden behaald. Dat terwijl in het Klimaatakkoord wordt aangedrongen op streven naar 50% eigendom van de te realiseren hernieuwbare energieproductie in lokale handen. Bovendien is het voor het slagen van de warmtetransitie in onze stad essentieel is dat al het dakoppervlak zo optimaal mogelijk wordt benut. 

Raad erkent het belang van lokale participatie

Met het aannemen van de motie ‘Urgentie op de Agenda door Urgenda’ op 4 juli jl. en het daarin genoemde 40 Puntenplan van Urgenda  (met name maatregel 20, die betrekking heeft op zonnepanelen op overheidsgebouwen) erkent de Raad ook het belang van participatie door burgers bij het opwekken van hernieuwbare energie. En overigens is het zelf opwekken van schone energie voor veel burgers vaak een eerste stap naar duurzamer wonen en doen. 

Oproep voor gemeentelijke grote daken

Namens de duurzame initiatieven en energiecoöperaties in Haarlem heeft Kennemer Energie daarom er bij de Wethouder op aangedrongen dat de gemeente Haarlem – net als de gemeente Amsterdam – zoveel mogelijk daken van publiek vastgoed ter beschikking stelt voor het collectief opwekken van hernieuwbare energie door burgers en bedrijven die dat niet op eigen dak kunnen doen. 

De Wethouder zou een eerste stap kunnen maken door – in navolging van de twee gebouwen die 3 jaar geleden beschikbaar zijn gesteld aan Haarlemse energiecoöperaties – nog deze zomer tien grote gemeentelijke daken voor nieuwe coöperatieve projecten aan te bieden.

Wil je meer informatie over deze oproep, neem contact op met Kennemer Energie

 

Klimaatakkoord: 70% in 2030

Het kabinet heeft het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Hoofdlijn voor zonne-energie is dat 70 procent van de elektriciteit in 2030 opgewekt moet worden middels zonnepanelen en windmolens.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft eind juni 2019 het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Uitgangspunt van het kabinet is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Nederland stoot daarbij volgens Wiebes in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990.

Lees het hele artikel HIER.

 

© Copyright 2018 Kennemer Energie