Beleid koppeling zonnestroomdaken aan regionale coöperaties

Stichting Kennemer Energie ondersteunt graag alle energiecoöperaties en -initiatieven in de regio Haarlem, Zuid-Kennemerland en IJmond bij het realiseren van hun ambities met collectieve zonnestroomdaken. De vraag rijst soms hoe de koppeling tussen een gebouweigenaar en een energiecoöperatie in de regio tot stand komt. Hiervoor heeft SKE een helder beleid geformuleerd.

Drie scenario’s

Boven alles staat natuurlijk dat de wensen van de gebouweigenaar ten behoeve van de samenwerking een centrale rol spelen. 

 1. Wanneer een energiecoöperatie zelf al contact heeft gelegd met een gebouweigenaar, dan bepaalt dat uiteraard de koppeling en daarmee de toekomstige samenwerking. Voorbeeldproject is de Zijlpoort met een koppeling tussen energiecoöperatie Spaarnezaam en de gebouweigenaar de gemeente Haarlem.
 2. Wanneer een energie-initiatief (niet georganiseerd in een energiecoöperatie) zelf al contact heeft gelegd met een gebouw-eigenaar, dan vormt dat de basis voor de koppeling. De mensen in dit initiatief kunnen vervolgens hetzij zelf een energiecoöperatie oprichten hetzij de steun zoeken bij een bestaande energiecoöperatie. Voorbeeldproject is KDC Rozemarijn, een koppeling tussen Het Spaarnecollectief dat steun heeft gezocht en gevonden bij energiecoöperatie Kennemer Kracht en de gebouweigenaar de Raphaëlstichting.
 3. Wanneer er nog geen contacten tussen een energiecoöperatie of energie-initiatief enerzijds en een gebouweigenaar anderzijds zijn. Dus Kennemer Energie heeft een gebouweigenaar bereid gevonden om zijn dak beschikbaar te stellen voor het opwekken van zonnestroom door leden van een lokale energiecoöperatie, maar er is nog geen energiecoöperatie of -initiatief hierbij in beeld, dan worden de volgende stappen doorlopen om tot een goede koppeling te komen:
  1. De voorkeuren van de gebouweigenaar zijn leidend.
  2. Er wordt gekeken of er in die buurt, wijk, postcode of postcoderoos respectievelijk al een initiatief of energiecoöperatie actief is die met de gebouweigenaar en met SKE wil samenwerken aan dit project. Ook wordt besproken of deze energiecoöperatie in staat lijkt te zijn om met ondersteuning van SKE het project uit te voeren. 
  3. Wanneer er meerdere energiecoöperaties of -initiatieven in die buurt, wijk, postcode of postcoderoos respectievelijk zijn, wordt met die energiecoöperaties en/of -initiatieven de situatie besproken, bekeken welke energiecoöperatie of -initiatief op dat moment wil en kan samenwerken met de gebouweigenaar en met SKE aan dit zonnestroomdak en er op dat moment ook klaar voor is.
  4. In het geval er geen geschikte energiecoöperatie of -initiatief beschikbaar is voor dit project, wordt Kennemer Kracht uitgenodigd om kennis te maken met de gebouweigenaar. Voorbeeldproject is OnzeGezellen.

Vragen?

Als je als gebouweigenaar, als energiecoöperatie of als energie-initiatief vragen hebt, neem contact op met Kennemer Energie, dan bespreken we dat graag.