Jaarverslag Kennemer Energie 2019

Onlangs publiceerde Stichting Kennemer Energie zijn derde jaarverslag. Dit jaarverslag is bedoeld voor alle partijen waarmee SKE samenwerkt om de energietransitie gezamenlijk vorm te geven. Het jaarverslag geeft bovendien een analyse van het opwekpotentieel in Kennemerland en de uitdagingen om daadwerkelijk invulling te geven aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Opschaling en versnelling van de energietransitie is voor SKE al vanaf de start in 2016 een speerpunt. Het belang daarvan wordt steeds breder gedragen, maar er is nog een lange weg te gaan.

In dit jaarverslag deelt SKE graag haar ervaringen en inzichten in de maatschappelijke context, trends en uitdagingen. Tevens wordt in dit jaarverslag inhoudelijke en financiële verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht en Stichting DOEN.

Potentieel en barrières

De ontwikkeling van grote zonnestroomdaken loopt minder hard dan in het bedrijfsplan van SKE van 2016/2017 was voorzien. Het bestuur heeft daarom in 2019 de doelstellingen, werkwijze en het verdienmodel kritisch tegen het licht gehouden.

In dit jaarverslag worden de uitkomsten van deze exercitie besproken. De uitdagingen die SKE ondervindt hangen, in de visie van het bestuur, nauw samen met die van de energietransitie in de bebouwde omgeving in zijn geheel.

Het potentieel van de uitrol van grote zonnestroomdaken in de regio Kennemerland en IJmond is in kaart gebracht, evenals de barrières die genomen moeten worden om de ambities van gemeenten, provincie en centrale overheid voor de lokale opwek van hernieuwbare elektriciteit in 2030 te realiseren.

Ontwikkelingen

Het goede nieuws is dat SKE in de tweede helft van 2019 succesvol heeft ingezet op het realiseren van meer SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) projecten voor commercieel vastgoed. Of deze ontwikkeling doorgezet kan worden in de komende jaren is evenwel onzeker en sterk afhankelijk van het overheidsbeleid.

SKE constateert dat het rendement op de investeringsvoorstellen voor gebouweigenaren en energiecoöperaties zo laag dreigt te worden dat deze financieel niet meer aantrekkelijk zijn.De PCR (postcoderoos), SDE+ en saldering regelingen gaan de komende jaren op de schop. Dat creëert een aanzienlijke onzekerheid over de beschikbaarheid en de hoogte van de stimulering.

 

“Kennemer Energie constateert dat het rendement op de investeringsvoorstellen voor gebouweigenaren en energiecoöperaties zo laag dreigt te worden dat deze financieel niet meer aantrekkelijk zijn.”

 

Daarnaast zijn de mogelijkheden om een deel van de investeringen op basis van projectgebonden financiering te realiseren op dit moment beperkt voor projecten op de schaal van dakgebonden zonnestroominstallaties (met een investering royaal beneden de grens van €3,0 miljoen die commerciële banken aanhouden voor projectgebonden financiering).

Voor dit laatste is in de Provincie Noord-Holland (anders dan in een aantal andere provincies) nog geen fonds ingericht. Door deze uitdagingen expliciet te maken en onder de aandacht te brengen hoopt SKE een bijdrage te leveren aan de invulling van de randvoorwaarden voor een succesvolle regionale energietransitie.

 

 [vector_icon name=”doc-text”] Download hier Jaarverslag Stichting Kennemer Energie 2019