Gezocht: drie leden Raad van Toezicht Stichting Kennemer Energie

Vanwege verdere professionalisering is Stichting Kennemer Energie op zoek naar een drietal senior professionals die plaats willen nemen in de Raad van Toezicht. 

Stichting Kennemer Energie (SKE) houdt zich – in samenwerking met gemeenten, bewoners en bedrijven – bezig met de ontwikkeling en realisatie van nieuwe collectieve zonne- of windcentrales in de regio Kennemerland. SKE levert daarnaast ook diensten voor het beheer van bestaande duurzame energieproductie installaties.

Samen met lokale energiecoöperaties werkt SKE aan het stroomlijnen, opschalen, versnellen en professionaliseren van de ontwikkeling en het beheer van door bewoners en bedrijven gefinancierde duurzame energieproductie installaties, zoals bijvoorbeeld onder de postcoderoos (PCR) regeling tot stand gekomen collectieve zonnestroomprojecten.

SKE werkt nauw samen met Coöperatie Kennemer Energie (CKE) die verantwoordelijk is voor het beheer van de installaties, de leden- en energieadministratie. Beide organisaties hebben een sterk maatschappelijk karakter en wisselen intensief kennis en ervaring uit met regionale en landelijke organisaties en kennisplatformen, zoals HIER Opgewekt, ODE Decentraal en REScoopNL.

Werkzaamheden

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit maximaal 3 leden en heeft tot taak toezicht te houden op het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Naast de controlerende taak dient de Raad van Toezicht over het vermogen te beschikken om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan. De organisatiestructuur van de Stichting is nog in ontwikkeling. Het is belangrijk dat de RvT over het vermogen beschikt om met het Bestuur van gedachten te wisselen en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische zaken.

Er wordt gestreefd naar de volgende specifieke deskundigheden:

 • Duurzame energie, met name zon PV en windenergie
 • Financiën en treasury
 • Personeel en organisatie
 • Juridisch

Vanwege de nauwe samenwerking met Coöperatie Kennemer Energie (CKE) is het mogelijk dat de RvT in de toekomst ook een rol gaat spelen bij het toezicht houden op deze entiteit en eventuele andere nog op te richten rechtsvormen die een bijdrage zullen leveren aan de versnelling van de transitie naar duurzame energie.

Beschrijving van taken

Raad van Toezicht Stichting Kennemer Energie (SKE)

 • Beoordelen en goedkeuren van door het Bestuur voorgestelde strategie, jaarlijkse begroting en jaarverslagen.
 • Toezicht houden op de werkzaamheden van het Bestuur op basis van de drie-maandelijkse rapportage door het Bestuur op gebied van projectontwikkeling en beheer, (back-office) systeemontwikkeling en marketing en verkoop.
 • Adviseren inzake doelmatigheid en uitvoerbaarheid aanpak om tot een uitrol tot 2030 van 100.000+ zonnepanelen in collectieve installaties in de regio te komen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur.

Vereisten

Essentiëel:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke ervaring in combinatie met toezichthoudende kwaliteiten.
 • Affiniteit met de werking van lokale energiecoöperaties en lokale overheden.
 • Gevoel voor verantwoording naar primaire stakeholders.
 • Inzicht in het veld van andere stakeholders (politiek/maatschappij).
 • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief.
 • Voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Bestuur.
 • Bekendheid met Good Governance.
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Wenselijk:

 • Affiniteit met de aansturing van complexe organisatorische en politieke processen in een zich ontwikkelende organisatie en omgeving.
 • Inzicht in de (duurzame) energie- en elektriciteitssector.
 • Inzicht in de ontwikkelingen van Zon PV en windenergie.
 • Relevant netwerk lokaal, regionaal en nationaal/Europees.

Reacties

Als u interesse hebt nodigen wij u uit om uw motivatie en CV vóór 14 februari 2018 te mailen naar: info@kennemerenergie.nl.

Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met: Art den Boer – 06 17 144 908.