december 2019

Hoe gaat de opvolger van de Postcoderoosregeling worden?

Op dit moment is Energie Samen in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over de uitwerking van de nieuwe postcoderegeling (PCR). De regeling zorgt ervoor dat deelnemers aan een collectief hernieuwbaar energieproject in hun eigen of aangrenzende postcodegebied vrijgesteld zijn van energiebelasting over het deel van de schone energie die ze zelf opwekken.

De nieuwe regeling moet de huidige en complexe PCR-regeling vervangen door een veel eenvoudigere subsidieregeling. Er is nog niets besloten maar de verwachting is dat de nieuwe regeling de volgende hoofdlijnen bevat:

  • subsidie op basis van prestatie/productie (kWh) van hernieuwbare stroom
  • voor dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling
  • subsidie uit te keren aan coöperatie of VvE
  • subsidiebeschikking voor een looptijd van 8 tot 15 jaar
  • afhandeling van subsidie-aanvragen op basis van volgorde van binnenkomst (loting bij binnenkomst op dezelfde dag)
  • uitvoering/beheer door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat zijn de gevolgen voor bestaande en nieuwe PCR projecten?

Coöperaties die de komende tijd met een project beginnen, krijgen een beschikking voor 15 jaar. Zo is dat binnen de PCR geregeld. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling.

Meer weten? Lees hier het oorspronkelijke artikel.

Lokale Energie Monitor 2019 toont groei aan

Uit de Lokale Energie Monitor 2019 blijkt dat op lokaal niveau een groeiend aantal mensen lokaal actief is met het opwekken van schone energie en -warmte en het beperken van energiegebruik. De Lokale Energie Monitor 2019 werd samengesteld onder leiding van Annemarieke Schwencke en werd gepresenteerd tijdens het jaarlijkse HIER opgewekt evenement in november 2019.

Landelijke trends

‘De ambities zijn hoog: het streven is dat 50% van alle nieuwe wind- en zonneparken in eigendom van de lokale omgeving komt.’ (zie ook het Klimaatakkoord)  Dit betekent dat enerzijds particulieren, bedrijven en andere organisaties zoveel mogelijk schone energie en warmte op en aan eigen gebouwen en terreinen zullen moeten opwekken. Anderzijds betekent dit dat veel collectieven gezamenlijk lokaal schone energie en warmte zullen moeten opwekken om tot deze gewenste 50% schone energie en warmte in lokaal eigendom te komen.

Het aantal energiecoöperaties is ook in 2019 weer toegenomen tot 582 stuks, waarvan er in 2019 bijna 100 nieuwe zijn opgericht. Deze  energiecoöperaties hebben naar schatting ca. 85.000 leden. Er zijn al 649 collectieve zonprojecten gerealiseerd waarvan 94% op daken en dus 6% als zonneweides of op water.

Ook is er een trend waarneembaar van een toename van het aantal ontwikkelfondsen. Deze ontwikkelfondsen worden veelal gevuld met geld dat vrijkomt dankzij de lokale opwek van schone energie. De intentie is dat deze fondsen worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van de lokale samenleving. 

De derde grote trend is het aantal lokale initiatieven dat gezamenlijk op duurzame wijze warmte wil opwekken. Er zijn momenteel 37 initiatieven in  het land; Thermo Bello in Culemborg is al operationeel en Traais Energie Collectief in Terheijden is momenteel een collectief warmtenet aan het bouwen.

Lokale en regionale ontwikkelingen

In Haarlem zijn in 2019 negen collectieve zonnestroomdaken actief, waarvan er acht met behulp van de postcoderoosregeling tot stand zijn gekomen en een met behulp van SDE+ subsidie. Het totale vermogen van deze negen collectieve zonnestroomdaken in Haarlem is 1.169 kWp.

In de regio Kennemerland wekt verder een zonnestroomdak in Beverwijk zonne-energie op met een vermogen van 88 kWp; in Heemstede wekken 6 zonnestroomdaken zonne-energie op met een totaal vermogen van 254 kWp. 

Opmerkelijk is dat in de regio Kennemerland geen enkele collectieve windmolen schone energie opwekt, terwijl die ambities wel degelijk bij de regionale energiecoöperaties aanwezig zijn.

Tot slot, is er een lokale coöperatie actief met de warmte-transitie in deze regio, namelijk Spaargas. Deze bereidt een warmtenet voor in de Haarlemse wijk Ramplaan.

Meer informatie gewenst?

Voor meer informatie over de lokale en regionale ontwikkelingen van de energietransitie, de obstakels en oplossingen, raadpleeg de Lokale Energie Monitor 2019 online.

Wilt u uw dak ter beschikking stellen aan een lokale energiecoöperatie in de regio Kennemerland, neem contact op met Kennemer Energie via de contactpagina op deze website.

 

 

 

400 Zonnepanelen op Reinaldahuis Haarlem

Zorggroep Reinalda is met de ingebruikname van 400 zonnepanelen op het Reinaldahuis weer een flinke stap verder in haar duurzaamheidsambitie. Dit project is een onderdeel van de maatregelen die Zorggroep Reinalda neemt in het kader van de ‘Green Deal Zorg’.

Onlangs zijn de laatste van de 400 panelen op het dak van het Reinaldahuis aan de Leonard Springerlaan in Haarlem geplaatst. Hiermee zal Zorggroep Reinalda een deel van haar energie zelf kunnen opwekken en wordt de CO2-uitstoot verder beperkt.

Deze zonnestroominstallatie is tot stand gekomen in samenwerking met de VvE van het Reinaldahuis, Woonzorg Nederland en Stichting Kennemer Energie.

Verduurzamen VvE met zonnepanelen

Het Reinalda huis is met 44.000 vierkante meter het grootste woonzorgcentrum van Woonzorg Nederland. In het hoofdgebouw zijn naast 68 koopwoningen, een zorgdeel met 120 zorgappartementen en 30 verpleegappartementen ook een aantal voorzieningen gevestigd. Zo is er een filiaal van de stadsbibliotheek, groepspraktijken van huisartsen, fysiotherapeuten en fitness, logopedie, een diëtist, een psycholoog, orthopedie en een apotheek. Door het plaatsen van 400 zonnepanelen maakt de VvE een volgende stap in het verduurzamen van het gebouw.

Ook een zonnestroominstallatie op uw zorgcentrum en/of VvE?

Bent u als organisatie van een zorgcentrum eigenaar of huurder van het gebouw waarin het zorgcentrum is gehuisvest, neem contact op met Stichting Kennemer Energie om te bespreken wat de beste opties zijn voor het opwekken van zonnestroom met dit gebouw of deze gebouwen, inclusief de financiering ervan. 

Ook als u lid bent van een Vereniging van Eigenaren, onderzoeken we graag met u wat de meest passende oplossing is voor het opwekken van zonnestroom, inclusief de financiering ervan.

Schooldakrevolutie en Kennemer Energie voor verduurzaming scholen

Voor het opwekken van duurzame energie bundelen de Stichting Schooldakrevolutie, de gemeente Haarlem en Stichting Kennemer Energie  in 2020 hun krachten zodat scholen in de regio sneller kunnen verduurzamen.

Partners vullen elkaar aan

De verschillende partners vullen elkaar mooi aan om scholen te helpen stappen te zetten bij de energietransitie.

Voor schoolbesturen is het belangrijk dat hun pand(en) de komende jaren verduurzaamd worden. Opwekken met zonnepanelen – voor eigen gebruik of met de buurt – is daarvoor een geschikt middel, zeker als leerlingen hierdoor ook iets opsteken over hoe je met schone energie aan de slag kunt. Voorwaarde voor succes is wel dat de kosten laag blijven en scholen volledig ontzorgd worden.

De Schooldakrevolutie richt zich op bewustwording over verduurzaming  en besluitvorming bij schoolbesturen en scholen. En in het geval een school financiering nodig heeft voor energiebesparende maatregelen en/of energieopwek maatregelen zoals een zonnestroominstallatie, dan kan de Schooldakrevolutie begeleiden in de aanvraag van de Scholen Energiebespaarlening. Ook biedt de Schooldakrevolutie leerkrachten van groepen 5 tot en met 8 ondersteuning via een Educatieportaal met workshops en andere activiteiten gericht op schone energie.

Kennemer Energie kan scholen in de regio Kennemerland ontzorgen door het gehele haalbaarheidsonderzoek voor een zonnestroominstallatie, inclusief de risico analyse, constructie onderzoek, offertes van leveranciers e.d., uit te voeren en vervolgens de zonnestroominstallatie te realiseren en werkend op te leveren. Dit heeft Kennemer Energie onder meer ook gedaan met het Nova College in Haarlem.

Interessant is dat Stichting DOEN zowel de Schooldakrevolutie als Kennemer Energie steunt voor hun maatschappelijke impact op het gebied van duurzame energie.

De gemeente Haarlem ondersteunt deze samenwerking door haar medewerking te verlenen waar mogelijk, en staat positief tegenover scholen die graag door willen pakken met het opwekken van zonne-energie op hun panden.

Verwachtingen en doel klimaatneutraal in 2030

De verwachting is dat dankzij deze bundeling van krachten in 2020 een eerste concrete nieuwe zonnestroominstallatie wordt gerealiseerd op een pand dat gebruikt wordt door een onderwijsinstelling in Haarlem. Daarna kan in verhoogd tempo met andere schoolgebouwen aan de slag worden gegaan. Zo kan deze samenwerking de doelen van Haarlem om in 2030 klimaatneutraal te zijn, dichterbij brengen.

Ook zonnestroom opwekken op uw onderwijspand?

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden van het opwekken van zonnestroom op uw schoolgebouw, neem contact op via info@kennemerenergie.nl of bel op telefoonnummer 023 844 57 27.

Als u meer informatie wilt over alle energiebesparingsmogelijkheden, de mogelijkheden voor het opwekken van zonnestroom met het schoolgebouw, de mogelijke educatieve ondersteuning hierbij en de financieringsondersteuning hierbij, kijk op de website van de Stichting Schooldakrevolutie of neem contact op met Machiel Groot per mail machiel.groot@schooldakrevolutie.nl of bel hem op telefoonnummer +31 6 2249 2045.

© Copyright 2021 Kennemer Energie