september 2020

Medeoprichter Kennemer Energie trekt zich terug

Penningmeester Guus Jansen die mede aan de basis heeft gestaan van de oprichting van Stichting Kennemer Energie in 2016 heeft onlangs aangekondigd zijn bestuursfunctie per 1 oktober aanstaande neer te leggen. Zijn werkzaamheden voor Kennemer Energie worden door de overige bestuursleden voortgezet waarbij op termijn een nieuwe penningmeester wordt aangetrokken.

Zijn rol als grondlegger en bestuurslid

Per 1 oktober 2020 gaat Kennemer Energie verder zonder grondlegger Guus Jansen. Jansen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het plan om in Haarlem tot en met 2030 ca. 100.000 zonnepanelen voor collectieve opwek op grote daken te plaatsen. Hij was medeverantwoordelijk voor het opstellen van de bijbehorende maatschappelijke business case en de lange termijn strategie van de stichting.

Daarnaast zorgde hij voor de inrichting van verschillende werkprocessen, de begrotingen en jaarrapportages en onderhield hij de contacten met partners als Stichting DOEN. Jansen heeft in 2017 ook Coöperatie Kennemer Energie/ Kennemer Kracht mede-opgericht en tijdens de opstartfase gedurende zes maanden als interim penningmeester de coöperatie ondersteund.

Besturen van Stichting Kennemer Energie en Coöperatie Kennemer Energie
De besturen Stichting Kennemer Energie en Coöperatie Kennemer Energie 2018

Woorden van dank

Scheidend penningmeester Guus Jansen: “Ik dank mijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en kijk daar met plezier op terug. Ik blijf mij inzetten voor het versnellen van de energietransitie in Nederland en met deze stap krijg ik meer ruimte voor andere lopende activiteiten en nieuwe initiatieven.”

Voorzitter Art den Boer: “Als bestuur gaan wij de kritische en scherpe blik en de gedrevenheid voor het energietransitie vraagstuk van Guus missen. Guus heeft zijn grondige analyses en kennis van de energiemarkt herhaaldelijk ingezet om de belangen van de coöperatieve sector aan te kaarten bij o.a. Economische Zaken en Klimaat (EZK), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Energie Samen en om de financieringsregelingen voor de realisatie van hernieuwbare opwek zoals SDE+ en PCR te verbeteren. Daarmee heeft hij niet alleen in de regio Kennemerland, maar ook landelijk een substantiële bijdrage geleverd aan het versnellen van de transitie naar duurzame lokale opwek van energie.”

En verder

Ondank zijn terugtreding als penningmeester, blijft Guus Jansen op afstand betrokken bij Kennemer Energie. De door hem opgerichte Energy Transition Group (ETG) levert en onderhoudt verschillende tools die door Kennemer Energie gebruikt worden bij het maken van proposities voor hernieuwbare energieprojecten. Daarnaast is het goed mogelijk dat de expertise van Guus Jansen wordt ingevlogen voor specifieke projecten.

Het bestuur van Kennemer Energie dankt Guus Jansen voor al zijn waardevolle bijdragen en gaat – samen met de Raad van Toezicht – op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Oproep aan Minister Wiebes voor uitstel opvolging PCR

Op 31 augustus 2020 hebben energiecoöperatie Bergen Energie en Kennemer Energie een open brief gestuurd aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat met een dringende oproep om de aangekondigde invoering van een opvolger van de huidige ‘Postcoderoos’- regeling uit te stellen met twee jaar.

Achtergrond van de ‘Postcoderoos’- regeling

Minister Wiebes heeft aangekondigd dat de huidige Wet Verlaagd Tarief EnergieBelasting (beter bekend als de ‘Postcoderoos’-regeling) per 1 januari 2021 wordt afgeschaft. Voorjaar 2020 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) twee adviezen uitgebracht voor een opvolger van de postcoderoosregeling, namelijk een subsidie regeling. Daarna heeft het Planbureau voor de Leefomgeving 2020 aangekondigd een nieuw advies aan de Minister uit te brengen over de beoogde opvolger van de Postcoderoosregeling in september 2020.

Redenen voor uitstel van de invoering van een nieuwe regeling

De belangrijkste en meest urgente redenen om de invoering van deze opvolger van de huidige Wet Verlaagd Tarief EnergieBelasting (oftewel de Postcoderoosregeling) uit te stellen, zijn:

  • Er is een toezegging gedaan door de Minister dat de huidige lopende postcoderoosprojecten een beroep mogen blijven doen op de huidige wet, maar dat nieuwe collectieve zonnestroomprojecten er geen beroep meer op kunnen doen met ingang van 1 januari 2021. Dit bevreemdt de energiecoöperaties; de postcoderoosregeling is immers in een wet vastgelegd die niet zomaar gedeeltelijk buiten werking gesteld kan worden.
  • De ontwikkeling van postcoderoosprojecten op grote daken heeft veelal een doorlooptijd van circa twee jaar. Op dit moment is nog steeds niet bekend wat er op 1 januari 2021 gaat gebeuren. Daardoor dreigen alle potentiële postcoderoosprojecten voor 2021 en 2022 tot stilstand te komen.
  • Op basis van de huidige adviezen van het Plan Bureau van de Leefomgeving voor een subsidie regeling zouden huishoudens zonder eigen geschikt dak (huurders, monumenteigenaren e.d.) achtergesteld worden bij huishoudens met een geschikt dak voor het opwekken van eigen zonnestroom. Dit betekent ongelijkheid in de kansen voor de diverse huishoudens.
  • Eerder dit jaar heeft Kennemer Energie twee notities uitgebracht in reactie op de adviezen van het Planbureau voor de Leefomgevig, waarin de conclusie was dat op basis van die adviezen er geen toekomst meer zou zijn voor energiecoöperaties om collectieve zonnestroomdaken te ontwikkelen. Dit zou ook betekenen dat de gewenste 50% van de opwek installaties in lokaal eigendom niet gehaald kan worden en dat de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën in gevaar komt.

Conclusie

Deze onwenselijke situatie is voor Bergen Energie en Kennemer Energie voldoende reden om juist nu deze dringende oproep te doen aan de verantwoordelijke Minister voor uitstel van zijn voornemens en om ook de Tweede Kamer leden hierover te informeren. Dan kan in alle rust met de relevante partijen een effectieve en passende nieuwe regeling uitgewerkt en ingevoerd worden, waarmee het wel mogelijk wordt om de nationale, regionale en lokale klimaatdoelen te halen.

Voor de volledigheid kunt u ook het bijbehorende persbericht over deze oproep lezen.

© Copyright 2018 Kennemer Energie