april 2020

Zonnestroomdak Hilarius na succesvolle SDE+ verlenging alsnog gerealiseerd

Deze week wordt het zonnestroomdak bij de firma Hilarius Haarlem Holland B.V. (HILCO) in de Waarderpolder in bedrijf genomen. De installatie op het pand aan de Emrikweg in Haarlem heeft zo’n 130 zonnepanelen en wordt deze week door Kennemer Energie opgeleverd.

Naar energieneutraal

Het inmiddels 105 jaar oude Hilarius – gespecialiseerd in lastoevoegmaterialen en slijpmiddelen – kan met de zonnestroominstallatie volledig het eigen stroomgebruik afdekken. Een mooie manier om het vastgoed en de organisatie te verduurzamen en tegelijkertijd de kosten flink te verlagen.

Het dakoppervlak van het pand bood weliswaar ruimte voor veel meer zonnepanelen maar – net als bij veel ander vastgoed in de Waarderpolder – was het vanwege constructiebeperkingen van het dak niet mogelijk om invulling te geven aan de wens om ook voor de omgeving hernieuwbare energie op te wekken.

Bestaande SDE+ verlengen

Hilarius maakte voor de realisatie van het zonnestroomdak gebruik van een zeer gunstige SDE+ beschikking uit 2018 die tijdens een eerdere collectieve actie in Waarderpolder reeds was toegekend maar die door stagnatie dreigde te verlopen. Het project is daarop door Kennemer Energie overgenomen, waarna met succes de termijn waar binnen de installatie moest worden gerealiseerd is verlengd. De installatie wordt door Zon & Co geplaatst en volledig begeleid door Kennemer Energie.

Leo de Kok van Kennemer Energie: “SDE+ aanvragen is niet moeilijk maar veel gebouweigenaren realiseren zich niet dat als er geen gebruik wordt gemaakt van een toegekende SDE+ subsidie, er dan in de drie jaar daarna geen nieuwe SDE+ aanvraag voor die betreffende locatie mag worden ingediend. Zo loop je niet alleen een flink financieel voordeel mis maar is de kans dat in de nabije toekomst alsnog zonnepanelen worden geplaatst vrijwel nihil.”

Ook (uitstel voor) SDE+ aanvragen?

Kennemer Energie heeft inmiddels voor tal van organisaties, bedrijven en vastgoedeigenaren met succes SDE+ aangevraagd of de termijn waarbinnen een project moest worden gerealiseerd weten te verlengen. Zo konden projecten met gunstige SDE+ subsidies die door omstandigheden geen doorgang vonden, alsnog worden gerealiseerd. Neem voor informatie contact met ons op.

Jaarverslag Kennemer Energie 2019

Onlangs publiceerde Stichting Kennemer Energie zijn derde jaarverslag. Dit jaarverslag is bedoeld voor alle partijen waarmee SKE samenwerkt om de energietransitie gezamenlijk vorm te geven. Het jaarverslag geeft bovendien een analyse van het opwekpotentieel in Kennemerland en de uitdagingen om daadwerkelijk invulling te geven aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Opschaling en versnelling van de energietransitie is voor SKE al vanaf de start in 2016 een speerpunt. Het belang daarvan wordt steeds breder gedragen, maar er is nog een lange weg te gaan.

In dit jaarverslag deelt SKE graag haar ervaringen en inzichten in de maatschappelijke context, trends en uitdagingen. Tevens wordt in dit jaarverslag inhoudelijke en financiële verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht en Stichting DOEN.

Potentieel en barrières

De ontwikkeling van grote zonnestroomdaken loopt minder hard dan in het bedrijfsplan van SKE van 2016/2017 was voorzien. Het bestuur heeft daarom in 2019 de doelstellingen, werkwijze en het verdienmodel kritisch tegen het licht gehouden.

In dit jaarverslag worden de uitkomsten van deze exercitie besproken. De uitdagingen die SKE ondervindt hangen, in de visie van het bestuur, nauw samen met die van de energietransitie in de bebouwde omgeving in zijn geheel.

Het potentieel van de uitrol van grote zonnestroomdaken in de regio Kennemerland en IJmond is in kaart gebracht, evenals de barrières die genomen moeten worden om de ambities van gemeenten, provincie en centrale overheid voor de lokale opwek van hernieuwbare elektriciteit in 2030 te realiseren.

Ontwikkelingen

Het goede nieuws is dat SKE in de tweede helft van 2019 succesvol heeft ingezet op het realiseren van meer SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) projecten voor commercieel vastgoed. Of deze ontwikkeling doorgezet kan worden in de komende jaren is evenwel onzeker en sterk afhankelijk van het overheidsbeleid.

SKE constateert dat het rendement op de investeringsvoorstellen voor gebouweigenaren en energiecoöperaties zo laag dreigt te worden dat deze financieel niet meer aantrekkelijk zijn.De PCR (postcoderoos), SDE+ en saldering regelingen gaan de komende jaren op de schop. Dat creëert een aanzienlijke onzekerheid over de beschikbaarheid en de hoogte van de stimulering.

 

“Kennemer Energie constateert dat het rendement op de investeringsvoorstellen voor gebouweigenaren en energiecoöperaties zo laag dreigt te worden dat deze financieel niet meer aantrekkelijk zijn.”

 

Daarnaast zijn de mogelijkheden om een deel van de investeringen op basis van projectgebonden financiering te realiseren op dit moment beperkt voor projecten op de schaal van dakgebonden zonnestroominstallaties (met een investering royaal beneden de grens van €3,0 miljoen die commerciële banken aanhouden voor projectgebonden financiering).

Voor dit laatste is in de Provincie Noord-Holland (anders dan in een aantal andere provincies) nog geen fonds ingericht. Door deze uitdagingen expliciet te maken en onder de aandacht te brengen hoopt SKE een bijdrage te leveren aan de invulling van de randvoorwaarden voor een succesvolle regionale energietransitie.

 

  Download hier Jaarverslag Stichting Kennemer Energie 2019

 

Salderingsregeling vanaf 2023 minder gunstig

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen afgebouwd. Vanaf dat moment worden zonnepanelen ieder jaar iets minder interessant. Wie toch maximaal wil profiteren kan het beste nu zonnepanelen aanschaffen of meedoen aan een collectief zonnestroomdak.

Salderingsregeling verandert

Als eigenaar van zonnepanelen profiteert u van de salderingsregeling. Dat houdt u dat u de zelf opgewekte elektriciteit die u overdag aan het net levert, u op een ander moment weer mag afnemen. Levering en afname wordt als het ware tegen elkaar weggestreept.

Onlangs werd bekend dat de salderingsregeling vanaf 2023 langzaam wordt afgebouwd. Voor de stroom die u dan overdag opwekt en niet gebruikt, krijgt u dan ieder jaar steeds minder. Op die manier wil de overheid stimuleren dat opgewekte stroom zoveel mogelijk direct wordt gebruikt.

Wat gebeurt er na 2023?

Wanneer uw dak geschikt is voor zonnepanelen is het interessant om nu zonnepanelen aan te schaffen. U profiteert dan nog 2 jaar van 100 procent salderen waardoor u uw zonnepanelen waarschijnlijk een stuk sneller terugverdient dan wanneer u deze na 2023 aanschaft.

Wanneer u meedoet aan een collectief zonnestroomdak maakt u gebruik van de PCR- of Postcoderoosregeling. Hierbij wordt niet gesaldeerd maar gebruik gemaakt van een korting op de energiebelasting. Hierdoor blijft deze regeling ook na 2023 interessant.

Corona impact op ontwikkeling zonnestroomdaken

De NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) en EnergieSamen hebben een aantal zaken op een rij gezet over de gevolgen van COVID-19 voor nieuwe zonnestroomprojecten en voor de  energiecoöperaties.

NVDE: impact, kansen en oproep

De NVDE heeft een inventarisatie gepubliceerd van de gevolgen van de maatregelen rondom COVID-19 op de ontwikkeling van zonnestroomdaken in Nederland. Enerzijds signaleert de NVDE op korte termijn een afname van het aantal  nieuwe zonnestroomprojecten, anderzijds zijn er juist nu ook kansen en oplossingen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. 

Negatieve impact

 • Economische recessie, waardoor bedrijven hun geld reserveren voor de directe bedrijfsvoering en het overeind blijven van hun bedrijven en niet investeren in het opwekken van schone energie. 
 • Overheidsprocessen komen vrijwel stil te liggen, met als gevolg onder meer vertraging in vergunningverlening en ontwikkeling van de Regionale Energie Strategieën (RES).

Kansen en oplossingen

 • Aangekondigd Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van BZK en I&W
 • Participatie van omwonenden is en blijft belangrijk. NVDE-leden pakken de uitdaging op om dit online én laagdrempelig te helpen organiseren.

Oproep van de NVDE

 • Regio’s en gemeenten kunnen zorgen dat vergunningen geen vertraging oplopen, en dat ook het werk aan de Regionale Energiestrategieën (RES) en warmtevisies doorgaat.
 • De energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds kan helpen om op korte termijn de vraag aan te jagen.
 • De BTW op arbeid tijdelijk verlagen, terug naar 6%. Dit maakt arbeidsintensieve dienstverlening goedkoper, zoals het plaatsen en installeren van de zonnestroominstallaties.
 • Zachte directe leningen, bijvoorbeeld via Invest-NL, kunnen helpen om scale-ups te ondersteunen.
 • De realisatietermijn voor afgegeven subsidiebeschikkingen (zoals bij de SDE+) zou langer moeten worden gemaakt voor projectontwikkelaars die nu buiten hun schuld vertraging oplopen.
 • En mocht Nederland richting een lockdown gaan, dan moeten ook essentiële onderdelen van de duurzame energievoorziening op de lijst met vitale processen staan, zoals warmtelevering en snellaadstations.

Kennemer Energie voegt hieraan graag toe de oproep aan alle overheden,  met name lokale en regionale overheden om hun vastgoed juist nu ter beschikking te stellen aan lokale energiecoöperaties voor het opwekken van zonnestroom. Dit kan niet alleen de lokale werkgelegenheid stimuleren, maar ook de vast lasten van de inwoners en bedrijven naar beneden brengen en tevens de klimaatdoelen naderbij brengen ondanks de economische recessie.

EnergieSamen en de ALV van energiecoöperaties

EnergieSamen heeft een aantal juridische en praktische zaken op een rij gezet voor energiecoöperaties die de komende tijd een Algemene Ledenvergadering (ALV) willen organiseren.

Enerzijds is EnergieSamen een noodwet aan het voorbereiden samen met partners  die het mogelijk maken toch besluiten te nemen terwijl er geen fysieke bijeenkomst mogelijk is. Anderzijds zijn er soms juridische en technische oplossingen mogelijk om toch tot een vorm van besluitvorming te komen met de leden. Dit hangt sterk af van e statuten van de energiecoöperatie. Voor details en, indien gewenst, advies, bezoek de website van EnergieSamen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over en van de NVDE en wat zij voor u kunnen betekenen, bezoek de website van de NVDE.

Voor meer informatie over de gevolgen van de corona crisis voor energiecoöperaties, bezoek de website van EnergieSamen.

Als u gebouweigenaar bent en uw gebouw beschikbaar wilt stellen aan omwonenden, bedrijven en de mogelijkhedi wilt hebben om daarin ook voor een deel te participere, neem contact met ons op.

 

Beeld: Illustration 178797517 © Sloka Poojary - Dreamstime.com

 

 

Opvolger SDE+ biedt 5 miljard subsidie najaar 2020

In februari 2020 heeft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer meer inzicht gegeven in de opvolger van de huidige SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidieregeling. Op 29 september 2020 zal de opvolger, SDE++ genoemd, voor het eerst opengesteld worden voor aanvragen.

De meest opvallende kenmerken

De meest opvallende kenmerken die relevant zijn voor het opwekken van zonne-energie, zijn:

 • Het gaat om totaal 5 miljard euro in 2020. Ter vergelijking in 2018 en in 2019 was er 10 miljard euro subsidie per jaar beschikbaar. Dat is dus de helft van het beschikbare bedrag in voorgaande jaren.
 • Er is een extra stimulans voor zonnepanelen op carports en meer subsidie voor drijvende zonnepanelen dan in de vorige regeling.
 • Er worden mogelijkheden geboden voor aanvragen voor nieuwe technieken om de uitstoot van CO2 te verminderen, zoals WKO in de glastuinbouw, warmtepompen, waterstofproductie (door elektrolyse), restwarmtebenutting, elektrische boilers in de industrie en CO2 afvang en opslag (CCS). Dat betekent dat voor het opwekken van zonne-energie er minder geld beschikbaar zal komen.
 • ‘Dakgebonden pv-systemen’, dus zonnestroomdaken, zullen naar verwachting eerder subsidie toegewezen krijgen dan zonneparken.

Conclusie

Al met al lijkt het erop dat de aanvraag van subsidie voor zonnestroomdaken met behulp van deze SDE++ regeling een kleinere kans van slagen maakt dan met de SDE+ regeling van 2018 en 2019 het geval was. Bovendien lijkt het erop dat de business case beduidend minder interessant wordt.

Wat nu?

Als u als gebouweigenaar van bijvoorbeeld commercieel vastgoed, van een school, van een sportvereniging, van een woningbouwvereniging, van een VvE of van een zorginstelling wilt weten wat de mogelijkheden en kansen zijn voor het opwekken van zonnestroom op uw dak, bekijk wat Kennemer Energie voor u kan organiseren, of neem contact met ons op.

© Copyright 2021 Kennemer Energie